Gia Lâm cần giữ vững là đơn vị đi đầu của TP trong CCHC (14:49 07/05/2019)


HNP - Sáng 7/5, Đoàn giám sát số 2 của Thường trực HĐND TP, do Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà làm Trưởng đoàn, đã làm việc với huyện Gia Lâm về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015, của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố về công tác cải cách hành chính.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà kết luận buổi giám sát


Báo cáo về kết quả thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết 39 của huyện Gia Lâm cho thấy: Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính. Xác định kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo việc hoạt động của các đơn vị nói chung và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính nói riêng. Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2018, đã thanh tra 04 xã về trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã đối với công tác CCHC năm 2017; Đoàn kiểm tra công vụ của Huyện thực hiện 95 cuộc kiểm tra đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Huyện, trong đó, có 17 cuộc kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra, UBND Huyện đã yêu cầu các đơn vị các đơn vị không chấp hành nghiêm về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thời gian làm việc kiểm điểm trách nhiệm, cá nhân có liên quan, đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra lại tại đơn vị mình để khắc phục tồn tại, hạn chế…
 
Bên cạnh đó, công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính được Huyện Gia Lâm thực hiện theo hướng tinh gọn, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả, góp phần đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; đảm bảo các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. Đã quan tâm thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận đảm bảo nguyên tắc “một đầu mối - một việc xuyên suốt”. UBND huyện cũng đã yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, đơn vị hiệp quản tiến hành rà soát, sắp xếp, thu gọn đầu mối các Ban chỉ đạo cấp huyện có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, cùng cơ quan thường trực. Qua đó, giảm từ 40 Ban chỉ đạo xuống còn 25 Ban Chỉ đạo tại cấp huyện.   
 
Công tác quản lý, sử dụng biên chế đảm bảo theo đúng quy định, UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện sắp xếp, bố trí đội ngũ CBCCVC đảm bảo nhận nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo, năng lưc công tác đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. Thực hiện phân công, cơ cấu lại từng vị trí việc làm theo đúng quy định và chức năng nhiệm vụ, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tối đa số chỉ tiêu biên chế được giao, đồng thời, qua sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ xác định số lượng CBCCVC dôi dư, không phù hợp vị trí việc làm để giải quyết cho thôi việc, tinh giản biên chế đối với các trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, trình độ, năng lực yếu kém. Việc thực hiện tinh giản biên chế được thường xuyên quan tâm thực hiện nhằm tinh gọn bộ máy, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Trong 3 năm từ 2016-2018, Huyện đã thực hiện tinh giản 22 biên chế đối với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.
 
Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà đánh giá cao Huyện Gia Lâm khi xác định CCHC là khâu trọng tâm, đột phá trong cả nhiệm kỳ. Và với kết quả đạt được trong CCHC, Huyện xứng đáng là đơn vị nhiều năm liền đứng đầu trong khối huyện của TP. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tăng cường quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của TP về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức viên chức; tiếp tục xây dựng lộ trình các năm tiếp theo trong thực hiện Nghị quyết 39, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ, công chức, viên chức chức không đáp ứng được yêu cầu công việc. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương cũng như nghiên cứu mô hình chính quyền đô thị trong tương lai. Quan tâm, rà soát lại biên chế khối giáo dục đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch của TP. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, phấn đấu giữ vững là đơn vị đi đầu của TP trong CCHC.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật