Khảo sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa (13:51 06/05/2019)


HNP - Ngày 2/5, Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP ban hành kế hoạch số 11/KH-HĐND khảo sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2016 đến nay.

Về nội dung, thực hiện khảo sát công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố từ năm 2016 đến nay.

Cụ thể: Khảo sát công tác tham mưu cho Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa; Công tác thông tin, tuyên truyền về bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; Công tác quản lý, sử dụng di tích; quản lý sử dụng nguồn thu từ các di tích do Thành phố quản lý; Công tác tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; việc xây dựng hồ sơ tư liệu về di tích; thực hiện số hóa trong quản lý hồ sơ di tích; Nguồn kinh phí dành cho công tác bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; Công tác xã hội hóa việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích; Kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích; giải quyết kiến nghị, khiếu nại tố cáo về di tích; Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức và đội ngũ cán bộ chuyên trách quản lý di tích ở địa phương.

Ngoài ra, thực hiện khảo sát về công tác đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn Thành phố, trọng tâm là công tác tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo liên quan đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế VHTT, TDTT; Công tác thông tin, tuyên truyền về đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế VHTT, TDTT; Công tác đầu tư nói chung và xã hội hóa việc đầu tư các thiết chế VHTT, TDTT; Công tác khai thác, quản lý các thiết chế VHTT, TDTT...

Dự kiến, thời gian khảo sát trực tiếp từ ngày 25/5/2019 đến ngày 10/6/2019.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật