Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (14:51 12/04/2019)


HNP - Ngày 9/4, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019.

Cụ thể, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 với tổng kinh phí 1.972.500 triệu đồng, bao gồm những nội dung sau:

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn XDCB tập trung của 38 dự án, trong đó: Điều chỉnh giảm vốn của 09 dự án với mức vốn giảm 1.492.000 triệu đồng. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 29 dự án (26 dự án bổ sung danh mục kế vốn năm 2019; 3 dự án đã trong danh mục bổ sung vốn) với tổng mức vốn tăng 713.300 triệu đồng.

Bổ sung vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới: 11.000 triệu đồng. Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn của 01 dự án sử dụng vốn theo cơ chế đặc thù với mức vốn 100.000 triệu đồng. Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn của 01 dự án sử dụng nguồn vốn huy động, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân với mức vốn 13.000 triệu đồng.

Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, gồm: Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn hỗ trợ đặc thù thuộc vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn: 01 dự án, với mức vốn 500 triệu đồng. Bổ sung danh mục và kế hoạch vốn cho 134 dự án hỗ trợ bổ sung có mục tiêu cho 14 huyện đã được Hội đồng nhân dân Thành phố quyết nghị tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018, mức vốn 1.626.700 triệu đồng. Bổ sung nguồn vốn cho quỹ phát triển đất ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để thực hiện nhiệm vụ ứng vốn giải phóng mặt bằng: 1.000.000 triệu đồng.

Chấp thuận phương án cân đối nguồn vốn 3.464.500 triệu đồng cho nhu cầu bổ sung vốn năm 2019 theo phương án nêu trên như sau:

Phân bổ 1.492.000 triệu đồng từ nguồn điều chỉnh giảm kế hoạch vốn xây dựng cơ bản tập trung (bố trí cho các dự án có quyết định đầu tư đến ngày 31/10/2018 và bổ sung nguồn vốn cho quỹ phát triển đất).

Phân bổ 13.000 triệu đồng cho 01 dự án từ nguồn vốn tài trợ của Công ty TNHH Phát triển THT đã nộp vào ngân sách Thành phố.

Phân bổ số kinh phí còn lại (1.959.500 triệu đồng) từ nguồn dự kiến kết dư ngân sách Thành phố năm 2018 (nguồn kết dư ngân sách Thành phố năm 2017 chưa sử dụng).

HĐND TP giao UBND Thành phố chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện của một số dự án xây dựng cơ bản tập trung trước ngày 30/5/2019 để triển khai thực hiện sớm hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Rà soát tổng thể, đề xuất phương án xử lý đối với toàn bộ các dự án chuyển tiếp đã khởi công từ năm 2015 trở về trước, chưa được cấp có thẩm quyền chỉ đạo dừng triển khai nhưng không nằm trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố, báo cáo HĐND Thành phố tại kỳ họp HĐND Thành phố trong năm 2019 để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư, tránh để tồn tại công trình dở dang không có khả năng khai thác hoặc khai thác không hiệu quả.

Đồng thời, tổng hợp các dự án được chấp thuận bổ sung danh mục kế hoạch vốn năm 2019 nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vào phương án cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 cấp Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt tại kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND Thành phố.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật