Đẩy mạnh chuyển đổi đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ (09:05 25/02/2019)


HNP - Đánh giá về công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố trong năm qua, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Hoài Nam nhận định, quá trình sắp xếp được thực hiện đúng trình tự, khoa học, đảm bảo tính công khai, minh bạch, không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần làm ổn định hoạt động của chính quyền Thủ đô.

Nhiều điển hình trong sắp xếp bộ máy

Qua giám sát của Ban Pháp chế HĐND thành phố, bên cạnh những nội dung yêu cầu trong Nghị quyết của HĐND thành phố, trong năm 2018, Hà Nội đã chủ động chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng các đề án để thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tại nhiều Sở của thành phố. Điển hình như việc chuyển các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc sang Viện Quy hoạch xây dựng quản lý hay sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các Trung tâm bảo trợ xã hội của Sở LĐTB-XH. Đồng thời, UBND thành phố đã chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập sang thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020; chỉ đạo rà soát lại tổ chức bộ máy của thôn, tổ dân phố, cũng như xây dựng đề án tăng cường kiêm nhiệm các chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố.

Đáng chú ý, việc thực hiện biên chế được giao trong năm qua được UBND thành phố chấp hành nghiêm túc với tổng số công chức, viên chức hiện có đều thấp hơn số được giao. “Đến nay, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố đều được Hà Nội phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ bản các đơn vị được giao biên chế đều sắp xếp theo khung năng lực, bản mô tả vị trí việc làm đã được thành phố phê duyệt” - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đánh giá thêm.

Ngoài ra, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế cũng được thành phố thực hiện nghiêm túc với 202 người đã được tinh giản trong năm 2018. Hiện nay, Hà Nội đang nghiên cứu để xây dựng cơ chế đặc thù khuyến khích tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế để báo cáo Chính phủ cũng như xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan. Đối với tinh giản biên chế viên chức, thành phố đã thực hiện đảm bảo việc tinh giản chủ yếu do sắp xếp bộ máy và giảm do đơn vị sự nghiệp tự chủ chi thường xuyên.

Sớm khắc phục bất cập

Bên cạnh những mặt tích cực, Ban Pháp chế HĐND thành phố cũng cho rằng, vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị