273 nội dung trong chương trình công tác năm 2019 của HĐND TP (14:24 14/01/2019)


HNP - Ngày 07/01, HĐND TP ban hành chương trình số 01/CTr-HĐND về công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố năm 2019.

Theo đó, Thường trực HĐND Thành phố ban hành Chương trình công tác năm 2019 gồm 273 nội dung. Trong đó, Thường trực HĐND 76 nội dung, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND Thành phố 197 nội dung (phát sinh 21 nội dung mới so với năm 2018, bằng 8,3%). Các công việc được cụ thể hóa theo từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện.

Cụ thể, về tổ chức các kỳ họp, HĐND Thành phố tổ chức 02 kỳ họp thường lệ vào tháng 7/2019 và tháng 12/2019 theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được kỳ họp thứ 7 thông qua. HĐND Thành phố tổ chức kỳ họp bất thường tùy theo tình hình thực tiễn (dự kiến tháng 3/2019).

Về hoạt động giám sát, khảo sát, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND Thành phố tổ chức giám sát, khảo sát 39 nội dung (26 nội dung giám sát, khảo sát mới và 13 nội dung tái giám sát), trong đó, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, những vấn đề dân sinh bức xúc, còn bất cập, chậm chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thành phố. Đẩy mạnh rà soát việc thực hiện các kết luận phiên chất vấn, giải trình; các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nav.

Trong đó, HĐND Thành phố tổ chức giám sát theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Hà Nội đã được kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố thông qua, đó là xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2019 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố, TAND, VKSND, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật; Chất vấn UBND Thành phố, Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố.

Ngoài ra, HĐND Thành phố tổ chức giám sát chuyên đề gồm 3 nội dung: (1) Giám sát kết quả thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính. (2) Giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI, kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2021. (3) Giám sát việc chấp hành quy định