273 nội dung trong chương trình công tác năm 2019 của HĐND TP (14:24 14/01/2019)


HNP - Ngày 07/01, HĐND TP ban hành chương trình số 01/CTr-HĐND về công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND Thành phố năm 2019.

Theo đó, Thường trực HĐND Thành phố ban hành Chương trình công tác năm 2019 gồm 273 nội dung. Trong đó, Thường trực HĐND 76 nội dung, các Ban HĐND và Văn phòng HĐND Thành phố 197 nội dung (phát sinh 21 nội dung mới so với năm 2018, bằng 8,3%). Các công việc được cụ thể hóa theo từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện.

Cụ thể, về tổ chức các kỳ họp, HĐND Thành phố tổ chức 02 kỳ họp thường lệ vào tháng 7/2019 và tháng 12/2019 theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được kỳ họp thứ 7 thông qua. HĐND Thành phố tổ chức kỳ họp bất thường tùy theo tình hình thực tiễn (dự kiến tháng 3/2019).

Về hoạt động giám sát, khảo sát, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND Thành phố tổ chức giám sát, khảo sát 39 nội dung (26 nội dung giám sát, khảo sát mới và 13 nội dung tái giám sát), trong đó, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, những vấn đề dân sinh bức xúc, còn bất cập, chậm chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thành phố. Đẩy mạnh rà soát việc thực hiện các kết luận phiên chất vấn, giải trình; các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nav.

Trong đó, HĐND Thành phố tổ chức giám sát theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố Hà Nội đã được kỳ họp thứ 6 HĐND Thành phố thông qua, đó là xem xét báo cáo của UBND Thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng và cả năm 2019 của Thành phố; các báo cáo công tác của Thường trực HĐND Thành phố, UBND Thành phố, TAND, VKSND, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định của Luật; Chất vấn UBND Thành phố, Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND Thành phố.

Ngoài ra, HĐND Thành phố tổ chức giám sát chuyên đề gồm 3 nội dung: (1) Giám sát kết quả thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017" gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố về công tác cải cách hành chính. (2) Giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVI, kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2021. (3) Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Cùng với đó, Thường trực HĐND Thành phố tổ chức 03 phiên giải trình, dự kiến vào tháng 3, 8, 10/2019. Thường trực HĐND Thành phố cũng sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội theo nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Thành phố và Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố.

Cùng với giám sát của HĐND và Thường trực HĐND TP, các ban sẽ tổ chức các hoạt động giám sát, tái giám sát, khảo sát. Trong đó, Ban Kinh tế - Ngân sách tổ chức giám sát, tái giám sát, khảo sát 08 nội dung; Ban Văn hóa - xã hội tổ chức giám sát, khảo sát 07 nội dung; Ban Pháp chế tổ chức giám sát, khảo sát 07 nội dung; Ban Đô thị tổ chức giảm sát, khảo sát 06 nội dung. Ngoài ra, trên cơ sở kết quả hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND Thành phố và thực tiễn công tác của các địa phương; năm 2019, Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục hướng dẫn, điều hòa hoạt động của các Tổ đại biểu HĐND Thành phố, trong đó tập trung triển khai các hoạt động giám sát, phấn đấu 100% các Tổ đại biểu tổ chức giám sát các vấn đề trong thực tiễn của địa phương.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp, phân loại, rà soát, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri theo hướng khoa học, hiệu quả. Đồng thời, phối hợp Ủy ban MTTQ Thành phố, UBND Thành phố tổ chức để đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND Thành phố: 4 cuộc/2 kỳ họp. Mỗi tháng, Thường trực HĐND Thành phố tiếp 01 vụ việc tại Trụ sở tiếp công dân của Thành phố theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, Thường trực HĐND TP chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND Thành phố thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại đơn vị ứng cử. Chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND Thành phố.

Về nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn hoạt động của HĐND các cấp Thành phố theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng các giải pháp và tổ chức Hội nghị về một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp huyện. Thường trực HĐND Thành phố tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã mỗi quý 1 lần theo từng chuyên đề theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật