Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố (14:06 27/12/2018)


HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 của cấp Thành phố. Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/12/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo đó, HĐND TP phê duyệt cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội, bao gồm những nội dung sau: Điều chỉnh, bổ sung tổng mức vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 từ 104.723.457 triệu đồng, lên 119.224.957 triệu đồng, tăng 14.501.500 triệu đồng, cụ thể: Điều chỉnh giảm mức vốn bố trí thu hồi ứng trước, vốn thanh quyết toán, chuẩn bị đầu tư, quy hoạch và dự phòng với tổng kinh phí giảm 4.969.274 triệu đồng. Cập nhật, điều chỉnh danh mục và mức vốn cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung của Thành phố với tổng số vốn tăng là 10.830.419 triệu đồng. Cập nhật, điều chỉnh giảm mức vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình mục tiêu Thành phố với tổng vốn giảm 102.490 triệu đồng.

Cập nhật điều chỉnh mức vốn, bổ sung danh mục các dự án theo cơ chế đặc thù trên địa bàn 04 quận (Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm) và huyện Hoài Đức với mức vốn tăng 2.808.000 triệu đồng. Điều chỉnh danh mục dự án sử dụng nguồn vốn vay ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi. Cập nhật, điều chỉnh mức vốn ngân sách Thành phố hỗ trợ cho cấp huyện (hỗ trợ có mục tiêu, hỗ trợ đặc thù, hỗ trợ từ nguồn vốn xổ số kiến thiết Thủ đô) vói tổng mức vốn tăng 5.934.845 triệu đồng. Đưa ra khỏi danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp Thành phố giai đoạn 2016-2020 đối với 52 dự án để tiếp tục rà soát, xem xét đầu tư trong kỳ đầu tư công trung hạn của Thành phố giai đoạn 2021-2025.

Chấp thuận phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2018 như UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại báo cáo số 315/BC-UBND ngày 21/11/2018 và báo cáo giải trình bổ sung số 331/BC-UBND ngày 03/12/2018.

HĐND TP thông qua một số giải pháp triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 như sau: Trong điều kiện khả năng cân đối của ngân sách Thành phố, khi chưa thực sự cần thiết huy động nguồn vốn vay ngân quỹ Nhà nước, UBND Thành phố sắp xếp, đề xuất bố trí ngân sách Thành phố để huyện Gia Lâm tiếp tục triển khai thực hiện đầu tư xây dựng 14 dự án hạ tầng khung.

UBND Thành phố xây dựng, đề xuất cơ chế đặc thù về nguồn vốn triển khai thực hiện đầu tư các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng th