Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp (15:03 19/12/2018)


HNP - Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa ký ban hành Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội.

Theo đó, HĐND TP thông qua một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội.

Các nội dung bao gồm: Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; Hỗ trợ đào tạo nghề về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường phục vụ phát triển liên kết; Chính sách khuyến khích đầu tư sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; Chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản giống, bảo quản nông sản; Chính sách khuyến khích đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; Chính sách khuyến khích đầu tư thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; Hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu giống, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thủy sản; Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm sản phẩm nông nghiệp; Hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Hỗ trợ xây dựng hạ tầng; Chính sách khuyến khích thực hiện dồn điền đổi thửa; Chính sách khuyến khích xây dựng kiên cố hóa đường giao thông thôn, xóm.

HĐND TP giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện quy định tại Nghị quyết này. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền; thông báo công khai, rộng rãi nội dung chính sách hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; thực hiện phương thức hỗ trợ gắn với cải cách TTHC. Tổ chức kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các vi phạm trong việc thực hiện chính sách.

Giao Thường trực HĐND Thành phố; các Ban của HĐND Thành phố; các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát quá trình tố chức thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân Thành phố. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia tuyên truyền và giám sát thực hiện Nghị quyết.

Trường hợp các văn bản QPPL trích dẫn tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản QPPL khác thì áp dụng quy định tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Nghị quyết này thay thế các văn bản sau: (1) Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016; (2) Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015 của HĐND TP Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND TP Hà Nội về việc thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016. (3) Điều 1 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND TP về Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội. (4) Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND TP về việc Ban hành một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016-2020.

Nghị quyết này đã được HĐND TP Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 07 thông qua ngày 05/12/2018. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật