Nghị quyết về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri (10:53 19/12/2018)


HNP - HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND về giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, HĐND Thành phố thống nhất nội dung báo cáo kết quả giám sát về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri; kết quả thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn Thành phố từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay.

HĐND Thành phố yêu cầu UBND Thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Rà soát toàn bộ các kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đánh giá, phân loại kết quả giải quyết cụ thể. Tiếp tục rà soát vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, có khăn khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện mà chính quyền cấp huyện đã có văn bản báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo hướng dẫn của Thành phố nhưng chưa có văn bản trả lời.

Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố nâng cao trách nhiệm tham mưu cho UBND Thành phố trong công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, tham gia phối hợp, hỗ trợ UBND các quận, huyện, thị xã theo ngành, lĩnh vực chuyên môn để kịp thời tháo gỡ, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, chỉ đạo xây dựng kế hoạch để đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại; thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; gắn với thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 04/7/2017, của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”. Cần quy định cụ thể tiến độ, thời gian tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện; quy định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc tổ chức thực hiện và cơ chế xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân không thực hiện, chậm thực hiện hoặc không báo cáo, chậm báo cáo hay báo cáo không đầy đủ kết quả thực hiện.

Tăng cường công tác tiếp dân và tổ chức đối thoại với người dân để nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiêm túc thực hiện các kết luận, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng phần mềm quản lý đơn thư thống nhất, xây dựng cơ sở dữ liệu chung của Thành phố về giải quyết khiếu nại, tố cáo, quản lý hồ sơ đồng bộ trên toàn Thành phố để kết nối, theo dõi, kịp thời giải quyết.

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại; thông báo kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội và các kiến nghị của Đoàn giám sát xong trong năm 2019.

HĐND TP giao UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo HĐND Thành phố kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND Thành phố. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết này. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền, tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 06/12/ 2018.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật