Thuòng trực HĐND Thành phố: Cho ý kiến 113 dự án sử dụng vốn đầu tư công trong năm 2018 (20:40 10/12/2018)


HNP - Trong năm 2018, Thường trực HĐND Thành phố đã nhận 114 lượt hồ sơ trình phê duyệt - điều chỉnh chủ trương đầu tư (CTĐT)/thỏa thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn sử dụng vốn đầu tư công đối với 113 dự án, trong đó, đã cho ý kiến/phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh CTĐT/thỏa thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với 110 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 16.325.720 triệu đồng, có văn bản yêu cầu bổ sung giải trình đối với 03 dự án.

Cụ thể, đối với Dự án thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố quyết định, đã tiếp nhận hồ sơ đối với 107 dự án, trong đó, đã cho ý kiến/phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh CTĐT/thỏa thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với 104 dự án, có văn bản yêu cầu bổ sung giải trình đối với 03 dự án.

Đã quyết định phê duyệt CTĐT 69 dự án (59 dự án nhóm B và 10 dự án trọng điểm nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến là 14.010.402 triệu đồng, gồm: Lĩnh vực giao thông 32 dự án; lĩnh vực cấp thoát nước 01 dự án; lĩnh vực môi trường, hạ tầng kỹ thuật 02 dự án; lĩnh vực giáo dục 08 dự án; Lĩnh vực thương mại, dịch vụ 01 dự án; Lĩnh vực tư pháp 05 dự án; Lĩnh vực PCCC 13 dự án; Lĩnh vực an ninh 07 dự án. Đã quyết định phê duyệt điều chỉnh CTĐT 01 dự án nhóm B lĩnh vực giao thông với TMĐT dự kiến là 560.282 triệu đồng.

Đã thỏa thuận nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với 34 dự án (01 dự án nhóm B và 33 nhóm C) với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.216.651 triệu đồng, gồm: Lĩnh vực tư pháp 05 dự án; lĩnh vực an ninh 21 dự án; lĩnh vực quốc phòng 01 dự án; hỗ trợ huyện Sóc Sơn 07 dự án. Đã yêu cầu giải trình bổ sung đối với 03 dự án nhóm B trình phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.310.300 triệu đồng, gồm: Lĩnh vực giao thông: 02 dự án; Lĩnh vực trụ sở 01 dự án.

Đối với Dự án nhóm A thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ quyết định, đã có ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư đối với 01 dự án lĩnh vực quốc phòng với tổng mức đầu tw dự kiến là 94.960 triệu đồng. Đối với Dự án nhóm thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố và HĐND cấp huyện cùng quyết định, đã có ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư đối với 04 dự án nhóm B và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 01 dự án nhóm B (lĩnh vực trụ sở) với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.193.425 triệu đồng, gồm: Lĩnh vực giao thông 02 dự án, lĩnh vực giáo dục 01 dự án, lĩnh vực đê điều 01 dự án, lĩnh vực trụ sở 01 dự án.

Bên cạnh đó, việc cho ý kiến về chủ trương đầu tư đối với dự án nhóm A, triển khai phê duyệt CTĐT các dự án nhóm B, trọng điểm nhóm C thuộc thẩm quyền HĐND Thành phố ủy quyền cho Thường trực HĐND Thành phố đã được thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật về quy trình, thủ tục, hồ sơ và đáp ứng thời gian yêu cầu.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t