Chuyển biến trong xử lý vi phạm đất đai (16:49 07/12/2018)


HNP - Thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai và kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại phiên giải trình tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai tháng 7/2018, đến nay, UBND Thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả cụ thể.

Theo đánh giá của Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Phạm Thị Thanh Mai, kết quả sau giám sát của HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố và việc thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực HĐND Thành phố tại phiên giải trình tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn Thành phố đã có tác động tích cực, trước hết là các chủ đầu tư đã tích cực, chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đưa đất vào sử dụng, thực hiện dự án đầu tư. Các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chủ động, tập trung hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các chủ đầu tư nhằm khắc phục vi phạm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; chủ động rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, tiếp tục vi phạm.

UBND Thành phố có các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, hậu kiểm và tiến hành thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. Mục đích của công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai và ban hành các kết luận thanh tra, kiểm tra đối với dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất trên địa bàn Thành phố nhằm đưa đất vào sử dụng đúng quy định, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Về việc thu hồi 47 dự án theo kết luận của phiên giải trình ngày 13/8/2018, tính đến ngày 15/11/2018, UBND Thành phố đã chỉ đạo thực hiện thu hồi đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, có vi phạm, kết quả 39 dự án đã dừng triển khai hoặc chấm dứt hoạt động. Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND Thành phố ban hành 05 quyết định thu hồi đất vi phạm, bãi bỏ quyết định với tổng diện tích 110.842m2 đất. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục lập hồ sơ trình UBND Thành phố thu hồi 03 dự án với tổng diện tích 127.901m2 đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập 02 đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra đối với 59/161 dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật đất đai và 16/21 dự án theo yêu cầu của Đoàn giám sát HĐND Thành phố. UBND Thành phố chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát đối với 383 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triến khai trên địa bàn Thành phố. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại 88 dự án để xử lý theo quy định của pháp luật; Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các quận, huyện thị xã tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại đối với 295 dự án đã được giao đất, cho thuê đất để tổ chức thanh tra ngay việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013; báo cáo kết quả trước tháng 7/2019.

Trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chỉnh về đất đai, đối với 90 dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với tổng sổ tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp là 5.515 tỷ đồng, tính đến thời điểm 31/7/2018, tổng số tiền sử dụng đất và tiền chậm nộp còn phải thu là 4.375 tỷ/59 dự án. Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo thực hiện lập các đồ án quy hoạch cấp dưới để triển khai cụ thể hóa. Trong tổng số 35 đồ án quy hoạch phân khu thuộc giai đoạn 1, UBND Thành phố đã phê duyệt 26/35 đồ án, đạt tỷ lệ 74,3% về số lượng và 78,8% về diện tích.

Trong thời gian tới, UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp đã đề ra trong công tác quản lý, sử dụng đất và xử lý vi phạm đất đai. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục triển khai các Đoàn liên ngành để tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với từng dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật để kết luận chặt chẽ, đúng quy định, quy trình của pháp luật; tiếp tục kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ thu hồi các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, có vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ về đất và các nghĩa vụ khác liên quan; đề xuất xử lý đối với các dự án chậm tiến độ triển khai theo quy định của Luật Đất đai, Luật Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác giám sát đầu tư; rà soát các dự án chậm tiên độ, chậm hoàn thành các thủ tục để đề xuất xử lý thu hồi dự án theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện của chủ đầu tư các dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn quản lý; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về quản lý đất đai, xây dựng, môi trường của chủ đầu tư theo thẩm quyền, quy định của pháp luật; Hướng dẫn, tạo điều kiện đối với các chủ đầu tư được UBND Thành phố chấp thuận cho phép thực hiện việc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn quyền sử dụng đất của các hộ dân theo quy định để thực hiện dự án.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t