Giao chỉ tiêu 29.483 biên chế công chức, viên chức cho cơ quan hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội (09:36 22/12/2017)


HNP - Ngày 5/12, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2018.


Theo đó, HĐND TP thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 và quyết định giao biên chế cho các cơ quan của Thành phố, quận, huyện, thị xã như sau: Biên chế hành chính: 10.661 biên chế, trong đó: Biên chế công chức: 8.891 biên chế (gồm dự phòng 08 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.358 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 412 chỉ tiêu. Biên chế sự nghiệp: 148.822 biên chế, trong đó: Biên chế viên chức: 127.933 biên chế (gồm dự phòng: 476 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 11.568 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 9.321 chỉ tiêu.

HĐND TP giao UBND Thành phố tổ chức triển khai giao biên chế hành chính, sự nghiệp theo đúng Nghị quyết của HĐND Thành phố cùng với giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội để các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện ngay từ đầu năm. Trong năm 2018, nếu có phát sinh (tăng hoặc giảm) so với Nghị quyết HĐND về biên chế hành chính, sự nghiệp, UBND Thành phố thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố trước khi thực hiện và báo cáo HĐND Thành phố vào kỳ họp trong năm 2018.

Tiếp tục hoàn thành sắp xếp các cơ quan đơn vị: Cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận huyên thị xã, các Chi cục thuộc Sở Nông nghiệp, Trung tâm Điều hành và giám sát CNTT Thành phố. Chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Thực hiện rà soát tổng thể tổ chức, bộ máy hoạt động của các thôn, tổ dân phố, số lượng biên chế cán bộ chuyên trách, không chuyên trách cấp xã, số lượng cán bộ không chuyên trách ở các thôn, tổ dân phố theo hướng thu gọn đầu mối; tăng cường kiêm nhiệm các chức danh và các cơ chế, chính sách về phụ cấp, hỗ trợ phù hợp để tăng tính trách nhiệm.

Đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp (đặc biệt là giáo dục, y tế) sang cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần theo Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Xác định rõ lộ trình chuyển đổi phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021.

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn quản lý, để đề án vị trí việc làm thực sự phát huy tối đa hiệu quả. Yêu cầu cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được Thành phố phê duyệt; rà soát cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá,... nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, trong đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào tuyển dụng công chức, viên chức, đảm bảo tối đa nguyên tắc cạnh tranh khách quan, công bằng, minh bạch, thực tài, chống tiêu cực trong thi cử, nâng cao chất lượng đầu vào của công chức, viên chức. Giao UBND Thảnh phố chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị điều chuyển công chức, viên chức từ nơi thừa sang nơi thiếu trước khi tuyển dụng.

Nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức; nghiên cứu tiêu chí định lượng trong việc đánh giá trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm cán bộ. Thực hiện đánh giá hàng tháng, quý, 6 tháng và một năm nhằm đánh giá đúng người, đúng việc và khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

Tập trung giải pháp CNTT để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước. Có bước đi phù hợp tiến tới tích hợp dữ liệu dùng chung, đồng bộ trên toàn Thành phố…


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật