HĐND TP quyết nghị quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách và quyết toán ngân sách cấp huyện, xã (19:05 05/12/2017)


HNP - Sáng 5/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố và nghị quyết về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã và quy định về thưởng vượt thu cho ngân sách cấp dưới.


Cụ thể, nghị quyết quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng theo quy định cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn Thành phố quy định, UBND Thành phố trình quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội đối với 10 khoản thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng (trong đó 9 khoản đã có quy định hạch toán riêng theo từng tiểu mục tại thông tư số 326/2016/TT-BTC và 1 nhóm các khoản khác không được hạch toán riêng theo từng khoản thu) và 1 khoản thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

UBND Thành phố xác định tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu này căn cứ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Tài nguyên nước năm 2012, Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố.

Về nghị quyết quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của Thành phố quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện, HĐND cấp xã xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tại kỳ họp giữa năm, chậm nhất là 6 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. HĐND cấp huyện xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tại kỳ họp giữa năm, chậm nhất là 7 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách.

Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách các cấp của thành phố Hà Nội: UBND các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban của HĐND cùng cấp để thẩm tra (Ban Kinh tế - xã hội của HĐND cấp xã, cấp huyện và Ban Kinh tế - ngân sách của HĐND Thành phố). Đồng thời gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp, chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của HĐND cấp mình. UBND các cấp báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp về quyết toán ngân sách địa phương để cho ý kiến trước khi trình HĐND, chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của HĐND cấp mình.


Nhóm PV


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật