Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 (20:13 21/11/2022)


HNP - Ngày 17/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 75-KH/BTGTU về tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Theo kế hoạch, tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và thanh, thiếu nhi Thủ đô nắm bắt đầy đủ về ý nghĩa, tinh thần, các nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; những kết quả chủ yếu đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; các chủ trương, định hướng lớn công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027; khẳng định vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy sự phát triển, đồng lòng của toàn xã hội trong việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với Đảng, Nhà nước, cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; cổ vũ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển toàn diện; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.
 
Công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII phải bảo đảm đúng định hướng, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự ủng hộ, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, thu hút đông đảo sự quan tâm của nhân dân và đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong, ngoài nước; gắn với các hoạt động tuyên truyền sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô; tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t