Chuẩn bị tổng kết 10 năm công tác lãnh đạo của Đảng về dạy nghề cho lao động nông thôn (20:34 21/05/2022)


HNP - Ngày 18/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 77-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TƯ, ngày 5/11/2012, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ rõ, cần đánh giá những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TƯ; nêu bật những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp khả thi về phát triển chiến lược nông nghiệp, nông dân, nông thôn và vai trò của công tác dạy nghề trong việc nâng cao chất lượng lao động nông thôn, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập, tạo thêm việc làm.
 
Việc tổng kết chỉ thị phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy cần chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt việc tổng kết chỉ thị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, theo đúng kế hoạch đề ra.
 
Hằng năm, Thành phố thường xuyên tổ chức kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các huyện, thị xã. Vì vậy, Thành ủy không tổ chức hội nghị tổng kết, căn cứ vào tình hình thực tế, cấp ủy Đảng của 18 huyện, thị xã chủ động quyết định tổ chức riêng một hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TƯ hoặc có thế tổ chức lồng ghép với hội nghị khác có nội dung liên quan hoặc không tổ chức hội nghị.
 
Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND thành phố chủ trì, xây dựng báo cáo tổng kết của Thành ủy; đồng thời hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc quá trình tổng kết ở các huyện, thị ủy. Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng các sở, ngành liên quan xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố gửi Thành ủy, trước ngày 23/6/2022, để tổng hợp, xây dựng báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy, trình Thường trực Thành ủy ký ban hành.
 
Đối với cấp huyện, thị ủy, bám sát kế hoạch của Thành ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các huyện, thị ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo và các ngành liên quan tiến hành khảo sát, đánh giá, tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TƯ. Các huyện, thị ủy kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TƯ. Thời gian tổng kết, gửi báo cáo và đề xuất khen thưởng, trước ngày 30/6/2022, để Ban Tuyên giáo Thành ủy tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t