Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (20:13 03/01/2022)


HNP - Ngày 30/12/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 57-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TƯ, ngày 24/6/2021, của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. 

Theo đó, để thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TƯ, ngày 24/6/2021, của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Cụ thể: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về gia đình; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình; tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về gia đình; định kỳ kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa chủ trương của Đảng, việc thực thi chính sách, pháp luật về gia đình, công tác gia đình và các lĩnh vực có liên quan đối với cơ quan quản lý nhà nước. 
 
Thông qua các nhiệm vụ, giải pháp trên nhằm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TƯ, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước.
 
Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp trong triển khai các chính sách liên quan đến công tác gia đình; xác định rõ hoạt động của gia đình là trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, xác định công tác xây dựng gia đình là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t