Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện (22:30 30/11/2021)


HNP - Ngày 30/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030”.

Theo đó, để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và đến năm 2025, có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội; đến năm 2030, có khoảng 65% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện tốt các nội dung. 
 
Trong đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện; xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp với lộ trình phù hợp, nỗ lực phấn đấu đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp nhất là tại cơ sở và trên hệ thống loa truyền thanh các xã, phường, thị trấn nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân về sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện để bảo đảm an sinh xã hội; trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội; tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nhằm tự bảo đảm cuộc sống khi về già, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội...
 
Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội và nhân viên đại lý thu theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Cán bộ làm công tác bảo hiểm xã hội và nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội phải bám sát cơ sở, tuyên truyền làm rõ tính cần thiết và lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; kiên trì vận động, thuyết phục người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
 
Cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo triển khai linh hoạt, hiệu quả các giải pháp tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện; chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt để phổ biến, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trên địa bàn Thành phố…
 
Các quận, huyện, thị ủy xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương để tổ chức thực hiện tốt chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy; thường xuyên nắm bắt tình hình, tăng cường kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. Định kỳ đánh giá sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hiểm xã hội tự nguyện, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t