Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 (19:49 15/11/2021)


HNP - Ngày 10/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030”.

Theo đó, kế hoạch xác định 3 nhóm mục tiêu, 2 nhóm chỉ tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nội dung trên. Về nhóm mục tiêu đến năm 2030 gồm: Xây dựng chính sách hỗ trợ nhóm hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có lao động, không có khả năng thoát nghèo. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề lao động nông thôn, đẩy mạnh hỗ trợ sinh kế, có chính sách khuyến khích, động viên hộ nghèo có ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo; tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện giảm nghèo bền vững. 
 
Tạo điều kiện, khuyến khích các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo trở thành hộ có mức sống khá; giảm nhanh hộ nghèo ở khu vực nông thôn, các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tập trung nguồn lực, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo không có lao động, hộ nghèo có người mắc bệnh hiểm nghèo phải chữa trị lâu ngày, người nghèo là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật; hộ thoát nghèo trở thành hộ có mức sống trung bình trở lên.
 
Tương tự, về nhóm chỉ tiêu, Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030: Giảm 25-30% số hộ nghèo hằng năm; không có hộ nghèo thuộc diện chính sách người có công; hạn chế thấp nhất số hộ tái nghèo, số hộ nghèo phát sinh mới; giảm 10% số hộ cận nghèo hằng năm. Bên cạnh đó, hoàn thành việc giảm nghèo bền vững trước năm 2030 theo chỉ tiêu được đặt ra tại Chỉ thị số 05-CT/TƯ; phấn đấu đến cuối năm 2025, Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố (chỉ tiêu đã được đặt ra trong Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”).
 
Về nhóm nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch nêu rõ, sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo gắn với mục tiêu phát triển bền vững; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giảm nghèo.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t