Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS (11:32 14/11/2021)


HNP - Ngày 10/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 50-KT/TU về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TƯ ngày 6/7/2021 của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030”.

Theo đó, kế hoạch xác định 4 nhóm mục tiêu và 5 nhóm chỉ tiêu để thực hiện nội dung trên. Cụ thể, thành phố sẽ mở rộng và đổi mới các hoạt động truyền thông, can thiệp giảm hại và dự phòng lây nhiễm HIV, tỷ lệ người có hành vi nguy cơ cao được tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV đạt 80% vào năm 2030. Đồng thời, mở rộng và đa dạng hóa các loại hình tư vấn xét nghiệm HIV, đẩy mạnh xét nghiệm HIV dựa vào cộng đồng, tự xét nghiệm; tỷ lệ người nhiễm HIV trong cộng đồng biết tình trạng HIV của mình đạt 95% vào năm 2030; giám sát chặt chẽ tình hình diễn biến dịch HIV/AIDS ở các nhóm có hành vi nguy cơ cao. Bên cạnh đó, thành phố sẽ mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS, tỷ lệ người nhiễm HIV biết tình trạng nhiễm HIV của mình được điều trị thuốc kháng vi rút HIV đạt 95%, tỷ lệ người được điều trị thuốc kháng vi rút HIV có tải lượng vi rút dưới ngưỡng ức chế đạt 95%; loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030.
 
Kế hoạch cũng đề ra 7 nhóm giải pháp thực hiện nội dung trên. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS; nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, xác định công tác phòng, chống HIV/AIDS là một nội dung trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; là một tiêu chí để đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, đảng viên trong xây dựng tổ dân phố, thôn, gia đình văn hóa. Rà soát, bổ sung chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành trong phòng, chống HIV/AIDS theo hướng đồng bộ, thống nhất với công tác phòng chống, ma túy, mại dâm.
 
Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS nhằm tác động hiệu quả tới mọi đối tượng, cộng đồng dân cư, từng gia đình, từng người dân, nhất là thanh, thiếu niên và nhóm người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền chống kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống HIV/AIDS. Lồng ghép, phối hợp hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS với các chương trình phát triển kinh tế, xã hội và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố, thôn, bản văn hóa, cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Thành phố cũng sẽ triển khai rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác phòng, chống HIV/AIDS; phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ; bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS và tăng cường hợp tác quốc tế.
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, thực hiện kế hoạch của Thành ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhằm tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t