Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21:22 04/11/2021)


HNP - Ngày 2/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU về thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, tập trung vào các nhóm nội dung, gồm: Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Công tác sơ kết, đánh giá kết quả hằng năm, tổng kết toàn khóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Về tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngoài hướng dẫn cụ thể về tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt định kỳ, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, căn cứ chuyên đề toàn khóa và hằng năm, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn khóa và hằng năm bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và các Nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII), nhất là Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; Chương trình số 10-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”.
 
Đồng thời, gắn việc thực hiện với tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra. Bổ sung nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) là: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm. Mỗi năm lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, tác phong, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị bàn biện pháp để khắc phục, xử lý dứt điểm.
 
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Bí thư cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân và gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo. Cuối năm báo cáo kết quả với Ban Thường vụ cấp ủy, ban cán sự, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt.
 
Các cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể, các địa phương, cơ quan, đơn vị hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cuối năm báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc chi bộ, cơ quan, đơn vị nơi công tác, đồng thời bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t