Bảo đảm 100% cán bộ được quy hoạch vào các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được đào tạo Cao cấp lý luận chính trị (21:29 31/10/2021)


HNP - Ngày 29/10, Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, chuẩn hóa về tiêu chuẩn, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự nghiệp phát triển của Thủ đô và hội nhập quốc tế. Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; Chương trình số 01-CT/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”…, thành phố sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng: Cán bộ đương chức và quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp thành phố.
 
Thành phố cũng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố; viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố; viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã; đại biểu HĐND các cấp.
 
Mục tiêu đến năm 2025, cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có 40% được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ; 100% cán bộ được quy hoạch vào các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 100% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được bồi dưỡng, cập nhật, bổ sung kiến thức hằng năm theo quy định của Bộ Chính trị.
 
Đối với cán bộ, công chức: 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. Bảo đảm hằng năm ít nhất 80% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, được bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ.
 
Đối với cán bộ, công chức cấp xã: 100% cán bộ, công chức cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm. Hằng năm, ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ. 20% cán bộ, công chức cấp xã và 15% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định.
 
Đối với viên chức, 100% viên chức được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; 100% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng năng lực, kỹ năng quản lý trước khi bổ nhiệm. Hằng năm, ít nhất 60% viên chức được bồi dưỡng về đạo đức nghề nghiệp; cập nhật nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành.
 
100% đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được bồi dưỡng kiến thức pháp luật; kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động. Đại biểu được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t