Thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 08-CTr/TU bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả (07:42 02/09/2021)


HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII vừa ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCĐ, hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Chương trình số 08-CTr/TU).

Ban Chỉ đạo đề ra 7 nhóm nội dung và lộ trình triển khai thực hiện từng năm trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, năm 2021, sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt nội dung chương trình đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, thành viên Ban Chỉ đạo. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU của Thành phố; ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo. Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành Thành phố và các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU… Đồng thời, rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy. Tổ chức kiểm tra việc triển khai, thực hiện tại một số cơ quan, đơn vị; báo cáo kết quả thực hiện chương trình; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy.
 
Kế hoạch xác định, gắn nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và các văn bản liên quan để chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả chương trình. Các thành viên Ban Chỉ đạo xác định rõ vai trò, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình số 08-CTr/TU. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá, giải pháp chủ yếu, tiến độ thực hiện và đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình.
 
Ban Chỉ đạo yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU) căn cứ Quy chế hoạt động và nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo của Thành ủy và các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan tập trung triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình số 08-CTr/TU bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 
Các thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ Chương trình số 08-CTr/TU, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và nhiệm vụ được phân công chủ động nghiên cứu, xây dựng các nghị quyết, quyết định, chương trình, đề án, kế hoạch thuộc Chương trình số 08-CTr/TU. Các cấp, các ngành từ Thành phố đến cơ sở căn cứ Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phù hợp với đặc điểm tình hình và thực tiễn của từng đơn vị, địa phương.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t