Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (10:19 22/08/2021)


HNP - Ngày 19/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU về việc học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Trong đó, xác định rõ vai trò, trách nhiệm, nội dung, phương thức, thời gian thực hiện; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 
Việc học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa tập trung vào những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cùng với đó là một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.
 
Còn việc tổ chức học tập và quán triệt chuyên đề toàn khóa đối với cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên hoàn thành trong quý III-2021. Việc tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa hoàn thành trong tháng 10/2021. Trong đó, việc tuyên truyền, phổ biến chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố và các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Đặc biệt, chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: Tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử…

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t