Ban hành Quy chế làm việc mẫu của BCH Đảng bộ phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội (11:29 23/07/2021)


HNP - Ngày 15/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1145-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy phải bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của tập thể, phát huy dân chủ, tạo sức mạnh tổng hợp. Đồng thời, phát huy trách nhiệm, quyền hạn của cá nhân, nhất là người đứng đầu; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và sự phối hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.
 
Đảng ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy phải chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và cấp trên; xây dựng phương pháp làm việc khoa học, nền nếp, chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Đảng ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; quyết định theo đa số, thiểu số phục tùng đa số, ý kiến thiểu số được bảo lưu, nhưng phải nói và làm theo nghị quyết. Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chống tư tưởng cục bộ địa phương, chủ nghĩa cá nhân, bảo thủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết nội bộ.
 
Các đồng chí Đảng ủy viên đều phải được phân công nhiệm vụ, không trùng chéo. Luôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao và nghĩa vụ công dân; trung thực, thẳng thắn, cầu thị, xây dựng.
 
Quy chế quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân; nguyên tắc, chế độ làm việc và phương pháp công tác; mối quan hệ công tác…Trên cơ sở Quy chế làm việc mẫu này và các quy định có liên quan, các Quận ủy, Thị ủy chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy các phường xây dựng Quy chế làm việc phù hợp với yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương.

Thu Hằng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t