Chương trình hành động của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP (20:30 04/06/2021)


HNP - Ngày 31/5, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU của Đảng bộ thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân được xác định từ 7,5-8%; GRDP bình quân đầu người từ 8.300-8.500 USD; 30-35 giường bệnh và 15 bác sĩ/vạn dân; 100% các huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; hằng năm kết nạp từ 9.000 đến 10.000 đảng viên; từ 75% số đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm...
 
Cùng với tổ chức quán triệt sâu sắc những nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn bộ hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, tạo sự thống nhất cao từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, Chương trình hành động số 14-CTr/TU nhằm phát huy truyền thống 1010 năm Thăng Long Hà Nội, đoàn kết một lòng; khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao; nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Hà Nội cũng sẽ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách đồng bộ với các chương trình, kế hoạch của thành phố đã ban hành; kiên trì, liên tục và quyết liệt thực hiện Nghị quyết gắn với những giải pháp cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh có trọng tâm, trọng điểm và phân công, phân nhiệm rõ ràng của cơ quan, đơn vị và địa phương...
 
Về mục tiêu, chương trình nêu rõ 3 mốc thời gian tương tự như Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố. Cụ thể là đến năm 2025, xây dựng Đảng bộ thành phố có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, GRDP bình quân đầu người đạt 8.300-8.500 USD.
 
Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố xanh - thông minh - hiện đại, phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa Thủ đô; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD.
 
Đến năm 2045, Hà Nội có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; là thành phố kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế, GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD.
 
Chương trình cũng nêu rõ 11 định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2021-2030; 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 15 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025; 6 mục phân công nhiệm vụ và tổ chức thực hiện.
 
Cùng với phụ lục chi tiết về 20 chỉ tiêu chủ yếu, ban hành kèm theo Chương trình hành động số 14-CTr/TU còn có phụ lục nêu rõ 10 chương trình công tác toàn khóa, 5 nghị quyết chuyên đề và chỉ thị cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
 
Ngoài ra, chương trình hành động còn xác định 38 nhiệm vụ, chương trình, đề án, nhóm công trình, nhóm dự án trọng điểm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong giai đoạn tới.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t