Ban hanh Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (20:21 04/06/2021)


HNP - Ngày 25/5, Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVII) về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” (gọi tắt là Chương trình số 04-CTr/TU) ký ban hành Quyết định số 06-QĐ/BCĐ về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Theo đó, căn cứ quy chế hoạt động và nhiệm vụ được phân công, các thành viên BCĐ chủ động xây dựng kế hoạch liên quan đến đơn vị, địa phương phụ trách, báo cáo Thường trực BCĐ để xây dựng kế hoạch hoạt động hằng năm; tháng 9 hằng năm, xây dựng kế hoạch hoạt động liên quan đến đơn vị, địa phương phụ trách, gửi Thường trực BCĐ để tổng hợp xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của BCĐ; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thực hiện chương trình do ngành phụ trách.
 
BCĐ sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các huyện, thị xã thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung của chương trình. Thời gian và nội dung kiểm tra do cơ quan Thường trực BCĐ hoặc Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội thông báo. Các đơn vị được thông báo kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ nội dung báo cáo theo yêu cầu của BCĐ.
 
BCĐ sẽ họp giao ban định kỳ 3 tháng một lần. Trường hợp cần thiết, Trưởng BCĐ có thể triệu tập họp bất thường. Việc tổng kết công tác năm, triển khai kế hoạch hoạt động năm sau vào cuối tháng 12 năm trước hoặc đầu tháng 1 năm sau.
 
Các tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có thành tích cao trong hoạt động sẽ được BCĐ xem xét, đề nghị Thành ủy, HĐND, UBND thành phố khen thưởng. Những tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị kiểm điểm và xử lý trách nhiệm.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t