Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (14:38 25/05/2021)


HNP - Ngày 21/5, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU về công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, cùng với việc quán triệt, phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, thành phố Hà Nội về CCHC…, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, hoạt động CCHC của thành phố, của các cơ quan, đơn vị, địa phương… cần chú trọng một số nội dung. Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố về CCHC; đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố; đánh giá chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, các xã, phường, thị trấn thuộc UBND các quận, huyện, thị xã. Công tác rà soát, hệ thống hóa và thực hiện kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố đảm bảo hợp pháp và phù hợp với thực tiễn của Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô để khai thác tối đa và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phát triển, phù hợp với đặc thù của Hà Nội.
 
Cùng với đó, bám sát hoạt động cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” như: Rà soát, đơn giản hóa TTHC; công bố, công khai TTHC; theo dõi, cập nhật, tổng hợp và công khai hằng tháng kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính, giải quyết TTHC.
 
Việc cải cách tổ chức, bộ máy lưu ý: Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; rà soát, sắp xếp, kiện toàn các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội; nghiên cứu, thí điểm một số mô hình mới về thu gọn tổ chức bộ máy gắn với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính, sang công ty cổ phần; rà soát, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp công lập, cơ sở bảo trợ xã hội, văn phòng đăng ký đất đai.
 
Cùng với đó là kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ cơ sở ở xã, phường, thị trấn... liên quan đến chỉ số PAPI như: Những nội dung phải công khai để nhân dân biết; những nội dung nhân dân bàn và quyết định; những nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; những nội dung nhân dân giám sát; trách nhiệm của chính quyền.
 
Việc thực hiện kế hoạch, đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải gắn với việc đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, chú trọng đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng theo kết quả đầu ra; tổ chức thí điểm và triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương, thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra công vụ.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội; đẩy mạnh cơ chế tự chủ một phần trong cơ cấu thu, chi của một số đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong việc sử dụng có hiệu quả tài sản công, kinh phí từ ngân sách nhà nước.
 
Song song tuyên truyền xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số…, cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện công tác CCHC của thành phố; kết quả thực hiện các nhiệm vụ về CCHC của ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị; kết quả các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI và các chỉ số khác đo lường tính hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố…

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t