Hà Nội chuẩn bị tổng kết Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI (19:57 07/05/2021)


HNP - Ngày 5/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU về tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 

Theo đó, nội dung tổng kết: Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết; khái quát việc chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa XI, XII về đất đai; đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của các cấp ủy; việc tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 31/10/2012 về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 
 
Cùng với đó, đánh giá việc tổ chức chỉ đạo, xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế chính sách liên quan của thành phố; đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 19-NQ/TW. Đồng thời, làm rõ nguyên nhân các mặt còn hạn chế, tồn tại. Rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện; những cách làm hay, sáng tạo trong học tập, quán triệt và tổ chức chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong thời gian tới. Kiến nghị, đề xuất những quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách với trung ương và thành phố. Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nghị quyết…
 
Ban Thường vụ Thành ủy cũng xác định rõ, mục đích của việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và kết quả đạt được sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW trên địa bàn thành phố Hà Nội; chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo. 
 
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc tổng kết nghị quyết phải tiến hành một cách toàn diện, nghiêm túc từ cấp huyện đến thành phố; quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu các cấp, các ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. Tổng kết nghị quyết phải bảo đảm thực chất, tránh hình thức, từ đó nâng cao nhận thức của xã hội, trách nhiệm của hệ thống chính trị về công tác đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai, từng bước khắc phục được những bất cập, đồng thời đề xuất những quan điểm, chủ trương, cơ chế, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp khả thi cho từng giai đoạn phù hợp với xu thế, thực tiễn của địa phương.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t