Thành ủy Hà Nội Quyết nghị các dự thảo chương trình quan trọng tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (21:17 05/05/2021)


HNP - Ngày 29/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khoá XVII).

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII) họp ngày 29/4/2021 đã thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy gửi báo cáo Ban Chấp hành bằng văn bản về kết quả tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố.
 
Với tinh thần làm việc dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, Hội nghị thống nhất Quyết nghị: Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo do Ban Thường vụ Thành ủy trình tại Hội nghị.
 
Giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp thu các ý kiến góp ý và ý kiến chỉ đạo, kết luận tại hội nghị để bổ sung, hoàn thiện các văn bản và ban hành để các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện.
 
Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo bằng hình thức phù hợp để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện.
 
Giao Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu, xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo.
 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; cán bộ, đảng viên và lực lượng vũ trang Thủ đô căn cứ chức năng, nhiệm vụ trên mỗi vị trí công tác cần thấm nhuần các tư tưởng chỉ đạo, nhận thức sâu sắc về Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố và cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo bằng các kế hoạch, chương trình của mỗi cơ quan, đơn vị.
 
Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết này. 

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t