Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (14:49 19/04/2021)


HNP - Ngày 13/4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 57-BC/TU về kết quả 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Lan tỏa sâu rộng học tập và làm theo Bác
 
Theo đánh giá, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội đã rất nghiêm túc, bài bản, khoa học, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 18-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện tốt chủ đề “Năm kỷ cương hành chính 2017”, “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018, 2019”, “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp” năm 2020, phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy được vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị; nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nâng cao ý thức thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, quản lý nhà nước; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng của nhân dân (nhất là trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
 
Cán bộ, đảng viên vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước của địa phương nơi cư trú, nhất là việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
 
Tiếp tục phát hiện và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, là những bông hoa đẹp nhằm tác động lớn trong giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
 
Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kế hoạch số 18-KH/TU đã góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt kết quả vượt bậc. Xây dựng nông thôn mới thu được kết quả toàn diện, đứng đầu cả nước về số xã đạt chuẩn, với nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.
 
Diện mạo Thủ đô có nhiều thay đổi, ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư, nhiều công trình, dự án quy mô lớn, hiện đại được hoàn thành. Công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đất đai, quản lý đô thị, trật tự, an toàn giao thông, trật tự, kỷ cương xã hội được tăng cường. Nếp sống văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ tiếp tục phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng; chăm lo cho con người và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có chuyển biến, tiến bộ; các giá trị văn hóa truyền thống ngàn năm văn hiến được gìn giữ và phát huy; tiếp tục dẫn đầu cả nước nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo, thể thao thành tích cao; năng lực y tế được nâng lên; chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô từ thành thị đến nông thôn được cải thiện rõ rệt.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã góp phần chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới. Truyền thống đoàn kết, thống nhất, hợp tác, trách nhiệm trong cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp được giữ vững và phát huy. Các khâu đột phá được tích cực thực hiện. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh của Thủ đô tiếp tục được củng cố; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tốt hơn; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; phối hợp với các cơ quan Trung ương, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành phố trong nước được đẩy mạnh. Vai trò, vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao trong nước, khu vực và quốc tế.
 
Khát vọng đổi mới sáng tạo, ý chí vươn lên của mỗi người dân Thủ đô
 
Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và các năm tiếp theo, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 18- KH/TU của Thành ủy gắn với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, triển khai thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng”. Thực hiện tốt chủ đề năm 2021 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”'; Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
 
Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố và giữ vững niềm tin vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác giáo dục lý luận chính trị, giáo dục truyền thống, công tác tuyên truyền, khoa giáo, văn hóa - văn nghệ, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, quản lý báo chí, xuất bản, nhận định tình hình tư tưởng và dự báo, đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị trên nhiều phương diện, nhất là trên không gian mạng.
 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đề cao tính nêu gương, gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đoàn kết, phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương; coi trọng kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên. Kịp thời biểu dương những tấm gương về đạo đức, lối sống cũng như đấu tranh với các biểu hiện lệch lạc và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm đạo đức, lối sống.
 
Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng công tác đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm. Làm tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới, chú trọng tạo nguồn đảng viên gắn với tạo nguồn cán bộ; tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.
 
Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng với mô hình tổ chức mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương, thực hiện “nói đi đôi với làm”, thống nhất tư tưởng và hành động, khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân và các biểu hiện suy thoái, tiêu cực. Gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố và kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức thành phố Hà Nội.
 
Cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đối với chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, đội ngũ công chức, viên chức tiếp tục thực hiện đúng nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục các cấp học của thành phố (cả công lập và dân lập), Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và các trung tâm chính trị cấp huyện của thành phố, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và yêu cầu giáo dục, đào tạo, gắn với thực hiện mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền kết quả đạt được trong thực hiện ở các cấp, ngành, địa phương; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của Thủ đô và đất nước trong năm 2021. Chú trọng biểu dương khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “người tốt, việc tốt”, người lao động ở cơ sở, với những việc làm tuy nhỏ nhưng bình dị, gần gũi với quần chúng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Xử lý, ngăn chặn hiệu quả những hiện tượng, hành vi xuống cấp về đạo đức, lối sống; đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội. Kiên trì giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của người dân Hà Nội, nhất là thế hệ trẻ.
 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, động viên văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt, nhất là về xây dựng nhân cách con người Việt Nam. Kiên định, kiên trì mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện, phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, là một động lực quan trọng phát triển Thủ đô. Bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, gương mẫu về đạo đức, lối sống, khát vọng đổi mới sáng tạo, ý chí vươn lên của mỗi người dân Thủ đô.
 
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đề cao tính tiên phong, gương mẫu trong văn hóa ứng xử của người lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và đảng viên; coi trọng giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh trong các nhà trường. Phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và vai trò của văn học, nghệ thuật trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xây dựng người Hà Nội có lối sống nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, trong sáng, thượng tôn pháp luật.
 
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên ở những địa bàn, lĩnh vực có vị trí, vai trò quan trọng, nhạy cảm, tác động đến nhiệm vụ chính trị của thành phố và cơ sở, ở nơi có nhiều đơn thư, dư luận phản ánh tiêu cực. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm khiết, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin, truyền thông của thành phố và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực. Kết hợp chặt chẽ giữa "xây và chống, lấy xây là chính”. Phê bình, nhắc nhở đơn vị, cá nhân thực hiện chậm, thiếu chủ động, thiếu sáng tạo, còn sai phạm.
 
Đối với các tổ chức cơ sở thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện những nội dung nêu trên gắn với sinh hoạt kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; lồng ghép thực hiện chuyên đề với việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “Giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên...

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t