Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy trong quý II và 9 tháng cuối năm 2021 (15:49 15/04/2021)


HNP - Ngày 12/4, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 212-TB/TU về kết luận của Thường trực Thành ủy về các nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy trong quý II và 9 tháng cuối năm 2021.

Sau khi nghe Văn phòng Thành ủy trình bày báo cáo, Ban Cán sự đảng UBND thành phố báo cáo về kết quả kinh tế - xã hội của thành phố quý I/2021, ý kiến của các đại biểu dự họp, Thường trực Thành ủy thống nhất kết luận: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, các kế hoạch, chương trình công tác để chủ động trong việc tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng; kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy những vấn đề khó khăn, phức tạp, vượt thẩm quyền.
 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII đã ban hành, khẩn trương cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch, các đề án, chuyên đề để tổ chức thực hiện, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
 
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiện đại hóa, đổi mới phương thức quản lý hành chính; phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ và phù hợp, đúng quy định trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế - xã hội, gắn với nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.
 
Tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy. Lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của các cấp ủy Đảng trong công tác cán bộ; phấn đấu giới thiệu, lựa chọn bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trước hết là tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đúng quy định, tiến độ.
 
Thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; không để dịch bùng phát và lây lan trong cộng đồng theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố, nhất là Thông báo kết luận số 57/TB-VPCP, ngày 23/3/2021, của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản, tình huống, biện pháp, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn vắc xin, để ứng phó kịp thời và phòng, chống hiệu quả dịch bệnh.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t