Cụ thể hóa Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy (11:00 12/04/2021)


HNP - Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU đã ban hành Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 02/4/2021 về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU về “phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Quy chế gồm 3 Chương và 12 Điều quy định tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.
 
Ban Chỉ đạo Chương trình 06-CTr/TU là tổ chức liên ngành, tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”. Ban Chỉ đạo hoạt động thường xuyên, có kế hoạch, thiết thực, hiệu quả không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương thức hoạt động. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ do Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình phân công.
 
Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: Xây dựng kế hoạch 5 năm, kế hoạch hằng năm triển khai thực hiện chương trình; chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung chương trình của Thành ủy và kế hoạch của UBND thành phố; tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp huy động nguồn lực nhằm hoàn thành các nội dung, mục tiêu chương trình đề ra đảm bảo tiến độ, chất lượng; tổ chức giao ban, sơ kết, tổng kết định kỳ rút kinh nghiệm.
 
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy là Sở Văn hóa và Thể thao, giúp Trưởng ban Chỉ đạo đôn đốc tiến độ, tổng hợp báo cáo kết quả, đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình, điều hành hoạt động của Tổ công tác giúp việc của Ban Chỉ đạo chương trình.
 
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban Chỉ đạo chương trình có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện nội dung, nhiệm vụ tại Quy chế này.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t