10 nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo thành phố giai đoạn 2021-2025 (13:30 08/04/2021)


HNP - Ngày 6/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 04-CTr/BTGTU về công tác tuyên giáo thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, có 10 nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, gồm: Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh phát triển nhanh chóng về khoa học - công nghệ hiện nay. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác tuyên giáo theo hướng tăng cường tính thuyết phục, hiệu quả, nâng cao tính chủ động và tính chiến đấu; triển khai đồng bộ, chủ động trong cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng, tăng cường đối thoại, tuyên truyền tấm gương, mô hình hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo báo chí; nghiên cứu, đề xuất những giải pháp hữu hiệu ứng dụng công nghệ 4.0 vào triển khai công tác tuyên giáo; động viên, khuyến khích, lan tỏa những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả, những tấm gương người tốt - việc tốt.... Tham mưu tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và Thủ đô. Tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu hằng năm của đất nước và Thủ đô theo chủ đề từng năm của thành phố.
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu các đơn vị trong hệ thống tuyên giáo Thủ đô chủ động triển khai các chương trình, đề án công tác tư tưởng tuyên giáo thực hiện 10 chương trình công tác toàn khóa, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và nội dung Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố; Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội theo Luật Thủ đô sửa đổi, bổ sung. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn. Nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Đảng bộ thành phố.
 
Công tác tư tưởng bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô; nâng cao tính văn hóa trong công tác tư tưởng, chú trọng phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng, thành phố sáng tạo, tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
 
Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên trong các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh việc học tập nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Chăm lo xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.
 
Chủ động bám sát tình hình thành phố, trong nước và quốc tế để có những dự báo, phát hiện sớm những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong đời sống chính trị và xã hội; nắm chắc, hiểu rõ tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những biến động có thể xảy ra của xã hội, kịp thời chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, để nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
 
Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chú trọng biểu dương, cổ vũ, lan tỏa những điển hình tiên tiến, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước; tính tiên phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội gắn bó mật thiết với nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và văn hóa ứng xử với người dân và doanh nghiệp; đề cao danh dự, lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô. Tiếp tục đổi mới nội dung, quy trình trong việc tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng theo hướng chọn vấn đề cụ thể, rõ ràng; nghiên cứu, đề xuất các hình thức triển khai học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng đối tượng, lĩnh vực.
 
Tiếp tục tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy một số giải pháp về đổi mới cơ chế nhằm nâng cao vai trò chủ đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong chỉ đạo, định hướng thông tin trên báo chí, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tính tôn chỉ, mục đích trong hoạt động; tham mưu khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực báo chí. Chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin trên báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn thành phố.
 
Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư. Nắm bắt nhanh nhạy, chính xác và chủ động tấn công có hiệu quả với các đối tượng cơ hội chính trị, lợi dụng dân chủ... để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cụ thể hóa những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội . Chủ động tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động của Hội Liên hiệp văn học, nghệ thuật Hà Nội và các hội thành viên...
 
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và HĐND, UBND cùng cấp; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trong tuyên truyền thực thi pháp luật và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.
 
Kèm theo các nội dung trên là 10 nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t