557 xã, phường, thị trấn đã sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách (18:33 04/04/2021)


HNP - Ngày 30/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 52-BC/TU về tổng kết việc thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội” (gọi tắt là Đề án số 21-ĐA/TU).

Triển khai thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, đến ngày 01/3/2021, trên địa bàn thành phố đã có 557/579 xã, phường, thị trấn thực hiện xong đề án, đạt tỷ lệ 96,2%. Sau khi thực hiện đề án, cơ bản mỗi xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố thực hiện bảo đảm tối đa 7 người hoạt động không chuyên trách để đảm nhiệm kiêm nhiệm 10 chức danh không chuyên trách.
 
Ở một số xã, phường, thị trấn thuộc 5 quận, huyện (Long Biên, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Gia Lâm, Chương Mỹ) thực hiện đề án thí điểm đã thực hiện bố trí 9-10 người để đảm nhiệm kiêm nhiệm 18-22 chức danh ở cấp xã (gồm 10 chức danh không chuyên trách và 8-12 chức danh khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố” (gọi tắt là Nghị định 34/2019/NĐ-CP).
 
Một số xã, phường thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa thực hiện xong việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách do số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường sau sáp nhập đông, được phép sắp xếp, bố trí công tác theo lộ trình.
 
Sau khi thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về “Số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội” (gọi tắt là Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND), tổng số người hoạt động không chuyên trách tại 579 xã, phường, thị trấn thuộc thành phố hiện nay gồm 4.133 người (xã, thị trấn 2.900 người, phường 1.233 người), giảm 3.314/7.447 người (xã, thị trấn giảm 2.544 người, phường giảm 770 người), giảm 44,50% số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã so với trước khi thực hiện.
 
Ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố, tính đến ngày 01/3/2021, có 5.320/5.369 thôn, tổ dân phố đã tổ chức thực hiện xong đề án, đạt tỷ lệ 99,1%. Còn 30 thôn, 19 tổ dân phố thuộc 7 quận, huyện (Hai Bà Trưng, Gia Lâm, Sóc Sơn, Mê Linh, Phú Xuyên, Thanh Oai, Thanh Trì) chưa thực hiện xong đề án. 
 
Sau khi thực hiện xong đề án, cơ bản mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố đã bố trí 2 người hoạt động không chuyên trách để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 3 chức danh không chuyên trách.
 
Ở một số thôn, tổ dân phố thuộc 5 quận, huyện thực hiện đề án thí điểm đã thực hiện bố trí 6 người để đảm nhiệm, kiêm nhiệm 11-14 chức danh ở thôn, tổ dân phố, bao gồm 3 chức danh không chuyên trách (Bí thư chi bộ; trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phổ; trưởng ban công tác Mặt trận) và 8-11 chức danh khác (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 34/2019/NĐ-CP, Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND) như: Chi hội trưởng các chi hội đoàn thể, thôn đội trưởng, tổ đội trưởng, nhân viên y tế; cộng tác viên dân số...
 
Một số nơi không bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách tại các tổ dân phố có quy mô lớn (từ trên 450 hộ trở lên) vẫn bố trí 3 người đảm nhiệm 3 chức danh không chuyên trách ở tổ dân phố.
 
Sau khi thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố, tổng số người hoạt động không chuyên trách tại 5.369 thôn, tổ dân phố thuộc thành phố hiện nay gồm 14.217 người (thôn 6.236 người, tổ dân phố 7.981người), giảm 11.269/25.486 người (thôn giảm 4.484 người, tổ dân phố giảm 6.785 người), giảm 44,21% số người hoạt động không chuyên trách so với trước khi thực hiện.
 
Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy tại 22 xã; 49 thôn, tổ dân phố chưa thực hiện xong đề án, xong trước 30/5/2021.
 
Ban Cán sự đảng UBND thành phố tập trung chỉ đạo, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND thành phố về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy, nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ban thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố các giải pháp nhằm xây dựng, củng cố, hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.
 
Các quận, huyện, thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh không chuyên trách đã bố trí kiêm nhiệm, bảo đảm đúng quy định của Đảng, Nhà nước, Điều lệ của từng tổ chức.
 
Chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; điều chỉnh mô hình kiêm nhiệm và số lượng người hoạt động không chuyên trách đối vói các xã, phường, thôn, tổ dân phố có đặc điểm riêng. Đối với những thôn có diện tích rộng, vị trí địa lý đặc thù, dân cư phân tán và tại một số thôn, tổ dân phố có số hộ gia đình lớn (trên 450 hộ), mật độ dân số cao (nhất là ở các nơi có nhiều khu chung cư cao tầng) tiếp tục thực hiện bố trí kiêm nhiệm các chức danh khác, nhưng có thể không bố trí kiêm nhiệm 3 chức danh hoạt động không chuyên trách.
 
Tiếp tục hướng dẫn xây dựng, bổ sung, điều chỉnh quy chế hoạt động, quy chế phối hơp công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.
 
Chỉ đạo đảng ủy các xã, phường, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, phân công giao nhiệm vụ, tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, và ở thôn, tổ dân phố phù hợp tình hình, bảo đảm yêu cầu, nguyên tắc, tiến độ, hiệu quả theo nội dung của đề án và kế hoạch thực hiện đã đề ra.
 
Đối với các địa phương đã được phê duyệt đề án đầu tư xây dựng huyện trở thành quận, cần gắn việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách phù hợp với định hướng phát triển thời gian tới.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t