Xây dựng huyện Thanh Trì là khu vực phát triển đô thị phía Nam Thủ đô (14:36 02/04/2021)


HNP - Ngày 30/3, Thành ủy Hà Nội ban hành Thông báo số 202-TB/TU về kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tại cuộc làm việc với Huyện ủy Thanh Trì.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và sớm hoàn thành mục tiêu phát triển thành quận, thời gian tới, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì cần quán triệt sâu sắc chủ đề công tác năm 2021 của thành phố: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu để tạo được những chuyển biến căn bản trong nhận thức, tư duy, hành động thực thi công vụ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị huyện, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; đẩy mạnh cải cách hành chính; nêu cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, tạo nguồn cán bộ có năng lực chuyên môn sâu, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng các yêu cầu khi phát triển từ huyện lên quận, từ xã lên phường.
 
Chỉ đạo giải quyết dứt điểm nhũng vụ việc phức tạp theo Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy, nhất là các vụ việc liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình tổ chức cơ sở Đảng, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc. Làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng dư luận nhân dân, nhất là ở những địa bàn tiềm ẩn vấn đề phức tạp, nhạy cảm.
 
Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô, huyện Thanh Trì là khu vực phát triển đô thị phía Nam Thủ đô và Thanh Trì là một trong 5 địa phương sẽ phát triển thành quận trong giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, huyện cần tập trung bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, chương trình hành động được nêu tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác của Thành ủy, 6 chương trình công tác của Huyện ủy; đồng thời, đổi mới về tư duy, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc xây dựng huyện theo định hướng đã đề ra. Huy động mọi nguồn lực, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Huyện, tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí còn chưa đạt; đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt yêu cầu; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận chậm nhất vào năm 2025.
 
Phát huy tối đa các lợi thế về vị trí địa lý, giao thông và quy hoạch phát triển đô thị để cơ cấu lại nền kinh tế, xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, lựa chọn những lĩnh vực thế mạnh để tập trung đầu tư phát triển; trên cơ sở đó, sắp xếp thứ tự ưu tiên, xác định, phân công cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ và quyết liệt hoàn thành lần lượt từng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, phát huy vai trò chủ lực của công nghiệp, xây dựng (trong đó, cần quan tâm tạo điều kiện cho gần 10.000 hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp).
 
Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo tăng trưởng ổn định, bền vững, phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt trên 9,5%; chú trọng khai thác các nguồn thu còn dư địa; triệt để tiết kiệm chi để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt mức 12-14%, thu ngân sách vượt dự toán thành phố giao (tăng cường thu từ dịch vụ, thương mại, không phụ thuộc vào nguồn thu từ đất), phấn đấu thu nhập bình quân đạt trên 80 triệu đồng/người/năm như Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện đã đề ra; đáp ứng yêu cầu của một quận trong tương lai. Trước mắt, để giúp huyện hoàn thành tiêu chí về cân đối thu - chi theo đề án phát triển lên quận, đề nghị các sở, ngành và UBND thành phố quan tâm, nghiên cứu, xem xét về cơ chế, tỷ lệ điều tiết ngân sách phù hợp để huyện đảm bảo cân đối về ngân sách, đáp ứng tiêu chí để phát triển thành quận trong thời gian tới.
 
Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rà soát, cập nhật, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các quy hoạch có liên quan đến huyện, nhất là quy hoạch vùng ngoài bãi sông, quy hoạch đô thị để đảm bảo các tiêu chí khi huyện trở thành quận. Tập trung rà soát, đôn đốc chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án đã có chủ trương đầu tư, nhất là các dự án có quy mô lớn, quan trọng trên địa bàn huyện. Chú trọng các dự án phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng khung, đặc biệt là hệ thống giao thông kết nối liên huyện và liên khu vực (như đường 70, đường Vành đai 3,5...) để tăng khả năng tiếp cận, giao thương hàng hóa, làm tiền đề để phát triển huyện theo định hướng đã đề ra.
 
Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, đất đai và đầu cơ đất đai, gây lãng phí tài nguyên. Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách về tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận của các hộ dân bị thu hồi đất; có chính sách đào tạo, chuyển đổi nghề, tạo sinh kế ổn định cho người dân bị thu hồi đất. Chú trọng đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống xử lý nước thải đô thị, nước thải làng nghề và các khu, cụm công nghiệp.
 
Huyện cần bám sát nội hàm và các nội dung của 10 chương trình công tác của Thành ủy, đặc biệt là Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy để tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng các xã theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với các tiêu chí đô thị. Trong tương lai, huyện sẽ phát triển lên quận, theo đó diện tích đất nông nghiệp sẽ ngày càng hạn chế, do đó, huyện cần tích cực chuyển đổi mạnh mẽ các mô hình sản xuất, chú trọng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, sử dụng ít diện tích đất. Chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết sản phẩm từ khâu sản xuất đến xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục phát triển thương hiệu, đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá nông sản, sản phẩm làng nghề chủ lực của huyện, tăng sức cạnh tranh sản phẩm trên thị trường. Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tạo điều kiện phát huy tối đa lợi thế sản phẩm của địa phương.
 
Quan tâm hơn nữa công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch. Xây dựng và triển khai đề án chợ văn minh thương mại gắn với an toàn thực phẩm, phấn đấu đến hết năm 2025 có từ 5 đến 6 chợ trên địa bàn. Chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nếp sống thanh lịch, văn minh; giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của địa phương. Thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy các di sản, truyền thống văn hóa trên địa bàn. Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu các sản phẩm làng nghề của huyện.
 
Hình thành hoạt động văn hóa làng nghề truyền thống gắn với du lịch trên địa bàn, phát huy tối đa giá trị các di tích và các làng nghề truyền thống của Huyện. Tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế; trong đó, tập trung đầu tư, nâng cấp, xây dựng các bệnh viện, tăng tỷ lệ giường bệnh/vạn dân; nâng cao chất lượng cơ sở khám chữa bệnh, trạm y tế, bệnh viện; quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ y, bác sĩ có trình độ, chuyên môn sâu. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ công trình phục vụ SEA Games 31.
 
Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định tình hình từ cơ sở. Trong những năm tới, với tốc độ đô thị hóa cao và sức hút tự nhiên của đô thị mới, dự báo Thanh Trì sẽ phát sinh nhiều vấn đề về xã hội và an ninh trật tự; vì vậy, huyện cần chủ động trong mọi tình huống, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng; làm tốt công tác dân vận, tôn giáo; chú trọng giải quyết tốt mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành điểm nóng. Bên cạnh đó, cần chuẩn bị tốt các điều kiện để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t