Chương trình 01-CTr/TU: Xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh (21:27 05/04/2021)


HNP - Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" là chương trình cốt lõi, xương sống trong toàn bộ 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVII, với điểm nhấn xuyên suốt là xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự gương mẫu; quán triệt quan điểm “dân là gốc”; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

5 mục tiêu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
 
Chương trình số 01-CTr/TU về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” đề ra 5 mục tiêu. Thứ nhất, xây dựng cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao nặng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức và cấp ủy đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...
 
Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố thực sự gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; được chuẩn hóa về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ được giao; là tấm gương sáng về đạo đức, phong cách và nét đẹp văn hóa ứng xử của công dân Thủ đô. Khắc phục nhanh những hạn chế trong công tác cán bộ...
 
Thứ ba, xây dựng hệ thống chính trị các cấp từ Thành phố đến cơ sở thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó, tổ chức thực hiện, rút kinh nghiệm, bổ sung, đề xuất để hoàn thiện hệ thống chính trị, cơ chế và hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền đô thị. Tập trung đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị Thành phố; đến năm 2025, tất cả các cơ quan đều có cơ cấu tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với quy định của cấp trên và đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền đô thị... Phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “gần dân, sát dân”, “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”; quán triệt quan điểm “dân là gốc”; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
 
Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng; đổi mới cơ chế hoạt động, phối hợp của các cơ quan Đảng với chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội của Thành phố với đổi mới phương thức, lề lối làm việc của các cấp ủy theo hướng gắn bó mật thiết với nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; dựa vào dân để giám sát, kiểm tra hoạt động của cán bộ, đảng viên, trên cơ sở đó củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.
 
Thứ năm, xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, nền công vụ chuyên nghiệp, kỷ luật, kỷ cương; công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình. Hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp tinh gọn, thông suốt và hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có năng lực kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số.
 
Chương trình số 01-CTr/TU cũng đề ra 14 chỉ tiêu. Trong đó, tỷ lệ tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%; hằng năm kết nạp 9.000-10.000 đảng viên. Đến năm 2025: phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; giảm tối thiểu 20% đầu mối tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015; giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021... Ngoài ra, phấn đấu cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đủ điều kiện, đạt 100%; 100% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả giải quyết đúng hạn, trước hạn; có thêm 20% số lượng thủ tục hành chính được tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí; chỉ số PAPI hằng năm tăng trung bình ít nhất 5 bậc so với năm trước; đến năm 2023, chỉ số SIPAS đạt trên 85%; đến năm 2025 đạt trên 90%...
 
Xây dựng các kế hoạch cụ thể, đề án chuyên đề về công tác cán bộ
 
Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, dự thảo Chương trình số 01-CTr/TU cũng đề ra 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố gương mẫu, trong sạch, vững mạnh (với 3 nhiệm vụ, giải pháp lớn, 12 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể) và nhóm nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính (6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể).
 
Trong đó, tiếp tục thực hiện kiên trì, kiên quyết, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đặc biệt coi trọng kiểm tra việc sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thường xuyên lấy ý kiến nhận xét của Nhân dân về tư cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố. 
 
Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghi quyết số 15-NQ/TU về xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn, gắn với Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đặc biệt quan tâm an ninh nông thôn, những địa bàn có các vụ việc phức tạp hoặc tiềm ẩn nguy cơ, yếu tố dễ xảy ra điểm nóng.
 
Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng các cấp. Thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị; cơ bản thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND các cấp, Bí thư cấp ủy là Chủ tịch UBND ở những nơi có điều kiện, Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc Trưởng ban công tác mặt trận.
 
Nghiên cứu xây dựng, ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, tập trung khắc phục một số hạn chế, yếu kém trong đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt quan tâm cán bộ trẻ nhằm tạo nguồn cán bộ lâu dài cho Thành phố và giới thiệu cho Trung ương. Xây dựng Đề án đưa cán bộ trẻ công tác tại các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đi thực tế tại quận, huyện; cán bộ tại các quận, huyện, thị đi thực tế tại các xã, phường, thị trấn để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện. Xây dụng kế hoạch chi tiết, xác định lộ trình phù hợp, giải pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ công nhân, con em những gia đinh có công với cách mạng.
 
Ngoài ra, Chương trình 01-CTr/TU cũng nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới mạnh mẽ, triển khai đồng bộ các khâu trong quy trình công tác cán bộ: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng; kiểm tra, giám sát; xây dựng và thực hiện chính sách cán bộ. Kiên quyết không bổ nhiệm, đề bạt những người không đủ phẩm chất và năng lực.
 
Phần nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 bao gồm 6 nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể là: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.
 
Trong đó, để cải cách thể chế, cùng với những giải pháp mang tính vĩ mô như nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, Hà Nội sẽ rà soát quy trình giải quyết công việc hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị, chú trọng các công việc có liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị; lập danh mục các công việc hành chính, xác định rõ quy trình giải quyết. Thành phố cũng sẽ cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, đặc biệt trong một số lĩnh vực như: Tài nguyên - môi trường, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, quản lý đô thị...
 
Toàn văn Chương trình 01-CTr/TU xem tại đây

Nguyễn Văn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t