Tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư (10:08 05/03/2021)


HNP - Ngày 03/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 18-HD/BTGTU về việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành “Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm” (gọi tắt là Quy chế 238) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban Tuyên giáo và cơ quan Nhà nước các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế chỉ đạo, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Quy chế 238; trong đó, cần tập trung làm rõ nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu và sự phối hợp của Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Việc quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp hoàn thành trong quý I/2021.
 
Quy chế 238 được áp dụng đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, các địa phương, đơn vị, không cần xây dựng Quy chế riêng; cấp ủy Đảng các cấp tập trung chỉ đạo Ban Tuyên giáo và cơ quan Nhà nước cùng cấp xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp hằng năm; chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Quy chế 238 ở các cơ quan, đơn vị, địa phương; nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Quy chế 238. Việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và cơ quan Nhà nước các cấp tùy thuộc vào nội dung, thời điểm của từng công việc cụ thể để xác định vai trò của từng cơ quan.
 
Các cơ quan báo chí Hà Nội bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, thường xuyên đăng tải thông tin về các hoạt động phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề cộm, nhân dân quan tâm. Lãnh đạo các cơ quan báo chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ tin, bài, tránh những tin bài phản ánh sai sự thật, không đúng tinh thần Quy chế 238; chỉ đạo đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, thông tin sai sự thật, ngăn cản việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện tốt Quy chế 238; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm phối hợp của Ban Tuyên giáo các cấp và các cơ quan Nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.
 
Thông qua việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 góp phần ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra điểm nóng, giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong từng địa phương, đơn vị; đồng thời, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành và nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t