Triển khai thực hiện 4 nội dung lớn trong công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021 (21:25 22/02/2021)


HNP - Ngày 09/02, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội có Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU về công tác văn hóa, văn nghệ thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, công tác văn hóa, văn nghệ thành phố Hà Nội năm 2021 có 4 nội dung lớn gồm: Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; chỉ đạo, quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ; giao ban, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Đáng chú ý, các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác văn hóa - văn nghệ.
 
Cụ thể: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Đồng thời, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh phản bác các nhận thức, luận điệu sai trái, tạo dựng niềm tin của nhân dân đối với quan điểm, chủ trương, đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng.
 
Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục, tổ chức viết bài, xây dựng chương trình phát thanh, truyền hình nhằm tuyên truyền, quảng bá về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan báo chí trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng con người Việt Nam, của Thăng Long - Hà Nội và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giàu tình yêu và khát vọng phát triển Thủ đô. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các giá trị tốt đẹp, nhân văn, biểu dương các gương điển hình trong việc thực hiện hiệu quả nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người; đồng thời phê phán các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
 
Trong hướng dẫn này cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND thành phố và các sở, ngành chỉ đạo các sở, ngành thành phố thực hiện một số nội dung trọng tâm; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn trong hệ thống của mình tổ chức tốt công tác văn hóa - văn nghệ trong năm 2021, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác.
 
Tại cơ sở, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham mưu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2021 của đất nước và Thủ đô.

Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội và các hội chuyên ngành tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Các cơ quan báo chí thành phố chủ động xây dựng kế hoạch bám sát nội dung được nêu tại hướng dẫn này. Đồng thời xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về văn hóa, văn nghệ với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, hấp dẫn phục vụ nhân dân Thủ đô; tăng thời lượng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng các chương trình truyền hình giải trí vui tươi, lành mạnh, mang tính thẩm mỹ, trí tuệ, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, của Thăng Long - Hà Nội…

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t