Hà Nội chuẩn bị tổng kết 10 năm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao (15:44 20/02/2021)


HNP - Ngày 17/02, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 16-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011, của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” gắn với đánh giá thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU, ngày 9/7/2012, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao Thủ đô đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, nội dung tổng kết gồm: Đánh giá kết quả công tác phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW và Chỉ thị số 10-CT/TU. Đánh giá quá trình thực hiện và những kết quả đạt được theo mục tiêu, 6 nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 08-NQ/TW đã nêu ra, tập trung vào những vấn đề trọng tâm.
 
Cùng với đó, xác định những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Chỉ thị số 10-CT/TU. Trong đó, tập trung vào những nội dung: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác thể dục, thể thao; chính sách, pháp luật về thể dục, thể thao; vai trò và sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thể dục, thể thao; hệ thống tổ chức, quản lý thể dục, thể thao; các yếu tố ảnh hưởng đến công tác thể dục, thể thao.
 
Xác định những khó khăn, thách thức và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị của cấp ủy địa phương đối với Trung ương và thành phố để nâng cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát triển thể dục, thể thao trong những năm tiếp theo. Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, Chỉ thị số 10-CT/TU.
 
Ban Thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu, việc tổ chức hội nghị tổng kết từ thành phố tới quận, huyện, thị ủy và đảng ủy khối, trực thuộc (căn cứ vào tình hình thực tế các địa phương, đơn vị chủ động quyết định hình thức tổ chức hội nghị: Tổ chức riêng một hội nghị hoặc có thể tổ chức lồng ghép với các hội nghị khác có nội dung liên quan). Việc tổng kết Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng địa phương, đơn vị gắn với tuyên truyền công tác chuẩn bị, đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Thủ đô Hà Nội theo tinh thần Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 12/11/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Quá trình triển khai thực hiện, các cấp ủy cần chỉ đạo chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ nhằm thực hiện tốt việc tổng kết Nghị quyết đảm bảo thiết thực, hiệu quả, theo đúng kế hoạch đề ra.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t