Nhiều định hướng trong công tác khoa giáo năm 2021 (17:09 27/01/2021)


HNP - Ngày 25/01, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 13-HD/BTGTU về công tác khoa giáo năm 2021.

Đáng chú ý, trong công tác tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy Khối, trực thuộc chủ động tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tiến hành tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo hướng dẫn của thành phố. Trong năm 2021, Khối khoa giáo tiến hành tổng kết, sơ kết, tham mưu xây dựng các báo cáo và văn bản: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa XI về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn”. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW, ngày 01/12/2011, của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” gắn với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 9/7/2012, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao Thủ đô đến năm 2020”.
 
Cùng với đó, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011, của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” gắn với đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 27/10/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Hà Nội” và Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017, của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW.
 
Trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Thành ủy, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị uỷ, Đảng ủy Khối, trực thuộc chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về lĩnh vực khoa giáo, nhất là tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội có liên quan đến lĩnh vực khoa giáo; thực hiện nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong các báo cáo của Thành ủy sau khi sơ kết, tổng kết các Chỉ thị của Trung ương đã gửi tới các địa phương, đơn vị.
 
Về công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình xã hội, đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái trong lĩnh vực khoa giáo, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy Khối, trực thuộc tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng về lĩnh vực khoa giáo, tập trung vào những văn bản mới được ban hành trong năm 2021. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến các lĩnh vực khoa giáo.
 
Trong công tác tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy tham mưu cho cấp ủy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khoa giáo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo theo các nội dung, yêu cầu thực tiễn tại địa phương, cơ sở.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t