Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội (21:40 07/01/2021)


HNP - Ngày 30/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 622-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Theo quyết định, ngoài các chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra…, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội thực hiện công tác phối hợp. Trong đó, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu, giúp Thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng; phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Thành ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành liên quan trong việc thể chế hóa các nghị quyết, quyết định của Đảng về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ.
 
Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố hướng dẫn xây dựng và kiểm tra thực hiện quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và các đảng ủy trực thuộc; phối hợp với Văn phòng Thành ủy giúp Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.
 
Ban Tổ chức Thành ủy có Trưởng ban và từ 03 đến 04 Phó Trưởng ban; không bao gồm 01 Phó Trưởng ban kiêm nhiệm là Giám đốc Sở Nội vụ thành phố. Căn cứ tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng ban, bảo đảm thực hiện đúng Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư và Đề án số 14-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
 
Ban Tổ chức Thành ủy có 5 phòng trực thuộc, gồm: Phòng Tổ chức, cán bộ; Phòng Chính sách cán bộ; Phòng Tổ chức đảng - đảng viên; Phòng Quận, huyện, thị; Phòng Ban, ngành, sở và đảng bộ trực thuộc.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế Quy định số 6078-QĐ/TU, ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t