Năm bài học kinh nghiệm của Hà Nội về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân (22:12 22/12/2020)


HNP - Ngày 17/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 19-BC/TU về tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW, ngày 15/12/2000, của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”.

Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là sau khi thành phố Hà Nội được hợp nhất, việc quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị được nghiêm túc, hiệu quả, đã tạo được những chuyển biến tích cực, sâu sắc trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô về vai trò, vị trí của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để Hội Nông dân hoạt động hiệu quả.
 
Từ thực tiễn, Hà Nội đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW. Một là: Tăng cường, nâng cao nhận thức và vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nông dân, nông nghiệp, nông thôn.
 
Hai là: Các cấp Hội Nông dân thành phố phải chủ động làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn.
 
Ba là: Chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp ở địa phương. Tích cực phối hợp với Hội Nông dân các tỉnh, thành phố. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời các chương trình phối hợp.
 
Bốn là: Các cấp Hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, các nhiệm vụ chính trị của địa phương để tổ chức các hoạt động, các phong trào trong nông dân thiết thực, hướng về cơ sở.
 
Năm là: Thường xuyên chăm lo làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cán bộ từ thành phố đến cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ lý luận, chuyên môn, kỹ năng công tác Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín với nông dân.
 
Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong tình hình mới. Các cấp ủy đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X), thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và các chương trình, đề án của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Cùng với đó, đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên, hội viên nông dân; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân các cấp tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Chủ động nắm bắt, kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, hội viên nông dân. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của các cấp Hội Nông dân. Chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ Hội nông dân. Quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách đối với cán bộ Hội, nhất là ở cấp cơ sở.
 
Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền, các sở, ngành thành phố với Hội Nông dân Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp với Hội Nông dân thành phố. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với quyền lợi, nhu cầu, phù hợp với nguyện vọng của hội viên...

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t