Thành ủy Hà Nội xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 (14:30 17/12/2020)


HNP - Ngày 10/12, Thanh ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 12-CTr/TU về chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội thực hiện 10 nội dung kiểm tra, giám sát, đầu tiên là kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
 
Thành ủy Hà Nội cũng sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của cấp ủy các cấp; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ, kết quả tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các tổ chức, địa phương, đơn vị.
 
Nội dung kiểm tra, giám sát còn về việc thực hiện 10 chương trình công tác, 5 định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá; việc thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...
 
Ngoài kiểm tra, giám sát thường xuyên, hằng năm, Thành ủy Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức 2-3 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề. Ban Thường vụ Thành ủy cũng sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khi cần thiết.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t