Xác định rõ 4 mục tiêu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021 (12:19 13/12/2020)


HNP - Ngày 11/12, Thành ủy Hà Nội ban hành Báo cáo số 17-BC/TU về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Năm 2020, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 tác động mọi mặt đời sống trên toàn cầu…, vượt lên khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, không để gián đoạn, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.
 
Nổi bật là: Lãnh đạo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thành ủy, HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị thành phố đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan và kiểm soát tốt đại dịch bệnh Covid-19. Chủ động khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2020 cao hơn mức bình quân chung của cả nước và nhiều địa phương khác; thực hiện tốt các hoạt động thu hút đầu tư trong và ngoài nước. An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, nhất là các đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp được tập trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; 100% tổ chức cơ sở đảng và đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã tổ chức đại hội thành công.
 
Công tác nhân sự cấp ủy được các cấp ủy đảng chuẩn bị đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; công tác bầu cử đúng quy chế, lựa chọn nhân sự xứng đáng, trong đó lãnh đạo chủ chốt cơ bản đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.
 
Đảng bộ thành phố đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, thực chất về mọi mặt, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Bộ Chính trị. Ngay sau đại hội, Thành ủy đã chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, ban hành Nghị quyết, Chương trình hành động, thành lập 10 ban chỉ đạo 10 chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, xây dựng Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy khóa XVII; phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII. Đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các công việc chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng do Trung ương giao bảo đảm đúng tiến độ.
 
Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô với các hoạt động sâu sắc, ấn tượng, có sức lan tỏa bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành từ thành phố đến cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai các công trình, phần việc cụ thể, tăng cường vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp từ thôn, tổ dân phố... thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp.
 
Báo cáo của Thành ủy cũng đã xác định rõ 4 mục tiêu năm 2021. Thứ nhất là: Khẩn trương tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, trọng tâm là hoàn thiện các quy chế, quy định, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác lớn để cụ thể hóa và chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Thứ hai là: Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chương trình công tác số 01 của Thành ủy khóa XVII, các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp theo quy định của Ban Bí thư; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng, phát huy dân chủ trong Đảng và trong xã hội.
 
Thứ ba là: Lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội năm 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của thành phố, tạo bước chuyển biến trong xây dựng và phát triển Thủ đô. Giữ vững ổn định chính trị xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
 
Thứ tư là: Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp của thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với thực hiện “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t