Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021 (16:19 03/12/2020)


HNP - Ngày 26/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU về công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương năm 2021.

Theo hướng dẫn trên, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII trong năm 2021, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng và nhân dân; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
 
Ban Tuyên giáo, Trung tâm chính trị các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tham mưu cho cấp ủy tổ chức thông tin những vấn đề lý luận mới và thực tiễn đang đặt ra hiện nay với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chú trọng thông tin những thành tựu trong công tác lý luận qua 35 năm đổi mới; đánh giá 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Hướng dẫn cũng nêu rõ, tăng cường thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị.
 
Đáng chú ý, trong công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc Thành ủy tiếp tục chỉ đạo và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ với phương pháp, cách thức đa dạng, phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng nội dung lịch sử đảng bộ địa phương, lồng ghép vào giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp.
 
Về việc trên, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nghiên cứu, đưa nội dung lịch sử đảng bộ thành phố vào giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố. Ban Tuyên giáo cấp huyện phối hợp với trung tâm chính trị cấp huyện nghiên cứu đưa lịch sử đảng bộ cấp quận, huyện, thị xã vào giảng dạy trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hoặc xây dựng một chuyên đề riêng để giảng dạy.
 
Định kỳ, cấp ủy các quận, huyện, thị ủy kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị nói chung và hoạt động của các trung tâm chính trị nói riêng, báo cáo Thành ủy thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy. Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức giao ban chuyên đề, giao ban quý khi cần thiết, nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với điều kiện cụ thể của thành phố.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật