Tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân vận (13:10 14/11/2020)


HNP - Ngày 10/11, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội có Báo cáo số 08-BC/TU về đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI về công tác dân vận.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Dân vận Thành ủy đã tích cực tham mưu Thành ủy Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận. Từ đó, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức, nội dung và phương thức tiến hành công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục, hạn chế các biện pháp hành chính trong giải quyết các vụ việc phát sinh trong nhân dân.
 
Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được mở rộng và chỉ đạo quyết liệt. Công tác dân vận của các lực lượng vũ trang Thủ đô được tăng cường. Công tác dân vận chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, đề nghị chính đáng, hợp pháp của nhân dân, các vấn đề dân sinh bức xúc, các vấn đề báo chí và dư luận quan tâm, phản ánh được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhận thức của cán bộ, công chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân, tôn trọng nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân được nâng lên.
 
Công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng và thực hiện hiệu quả; đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố được cải thiện rõ rệt. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn; hoạt động ngày càng nền nếp và đi vào chiều sâu. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân được duy trì tốt. Qua đó, kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.
 
Phong trào “Dân vận khéo” được tổ chức thực hiện bài bản, nghiêm túc, tạo sức lan tỏa và đạt hiệu quả thiết thực. Từ đó, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị và thành phố, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 
Từ kết quả đạt được, Ban Dân vận Thành ủy đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, tăng cường quán triệt và thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Trung ương và thành phố về công tác dân vận. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị theo hướng thực chất, hiệu quả. 
 
Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Chú trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, tin dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với nhân dân. Đề cao vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác dân vận…

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật