Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (10:19 09/11/2020)


HNP - Ngày 6/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 02-KH/TU, về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020, của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 9/12/2003, của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Theo kế hoạch, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PBGDPL cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các các cơ quan Nhà nước, chính quyền cấp cơ sở. Xác định PBGDPL là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, của mọi người dân trong công tác PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL. Gắn việc triển khai thực hiện tuyên truyền, PBGDPL với thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Các cấp ủy Đảng có trách nhiệm lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, các cơ quan, đơn vị trong việc PBGDPL thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách; kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; lấy việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác PBGDPL, xác định hoàn thành nhiệm vụ PBGDPL là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân hằng năm.
 
Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với việc tổ chức thi hành pháp luật, với công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt với đối tượng vi phạm là cán bộ, đảng viên. Đổi mới tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị tham mưu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PBGDPL. Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố, quận, huyện, thị xã.
 
Các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng lấy người dân là trung tâm. Thông tin, PBGDPL về các lĩnh vực pháp luật, chuyên đề khác nhau cần gắn với việc đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của đối tượng PBGDPL, thông tin tới người dân về cơ chế bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
 
Công tác PBGDPL phải được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục; đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL theo hướng bám sát thực tiễn cuộc sống, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các vấn đề nổi cộm trong từng giai đoạn, địa bàn, đối tượng cụ thể. Làm tốt công tác thông tin về pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp cận thông tin; kịp thời thông tin đầy đủ ngay từ khi soạn thảo các VBQPPL, văn bản quản lý nhà nước đối với các vấn đề có tác động lớn đến xã hội, các vấn đề được xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận cao trong thực thi chính sách, pháp luật. Nâng cao chất lượng và tăng cường các hoạt động đối thoại, giải đáp vướng mắc, bất cập từ thực tiễn thi hành pháp luật trên địa bàn Thủ đô.
 
Tăng cường ứng dụng CNTT, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác PBGDPL; phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, chú trọng vai trò các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình, cổng thông tin, trang thông tin điện tử của thành phố, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, ưu tiên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả đối với các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn pháp luật trực tuyến, tư vấn, giải đáp pháp luật trực tuyến... Xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn với từng chủ đề nội dung, đối tượng. Phát huy phương châm “mỗi người dân là một tuyên truyền viên trong cộng đồng dân cư”. Đổi mới toàn diện công tác PBGDPL trong nhà trường.
 
Song song triển khai công tác PBGDPL toàn diện, rộng khắp, hướng về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác PBGDPL, kế hoạch cũng nêu rõ, phải tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực PBGDPL; đổi mới tổ chức, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL…

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật