Tiếp tục thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam (10:21 09/11/2020)


HNP - Ngày 6/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 03-KH/TU về thực hiện Kết luận số 83-KL/TW, ngày 29/7/2020, của Bộ Chính trị về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Theo kế hoạch, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 48-NQ/TW, Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 900/UBTVQH, ngày 21/3/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các nghị quyết chuyên đề, văn bản của Trung ương, thành phố về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong những năm tiếp theo. Thực hiện có hiệu quả các nội dung định hướng tại Kết luận số 83-KL/TW của Bộ Chính trị; các chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.
 
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; xác định rõ các lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố; kịp thời thể chế hóa đúng đắn nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVII; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật và công tác tổ chức thi hành pháp luật.
 
Quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; xác định rõ trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan được giao chủ trì soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, bảo đảm tiến độ, chất lượng, quy trình xây dựng VBQPPL. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tham gia xây dựng pháp luật. Thực hiện tốt công tác thẩm định, thẩm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL.
 
Nâng cao hiệu lực hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố. Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tổ chức thi hành pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật; phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.
 
Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân Thủ đô trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với tổ chức thực hiện các kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; chú trọng phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, người đứng đầu tổ chức trong chỉ đạo, thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại ngành, địa phương, đơn vị. Phát huy vai trò, tăng cường các hoạt động của các cơ quan báo chí trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thành phố. Thường xuyên đổi mới, lựa chọn nội dung và hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn ở cơ sở, nhằm tạo bước chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.
 
Làm tốt công tác xây dựng, củng cố kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp luật, nhất là đội ngũ cán bộ pháp chế và cán bộ có chức danh tư pháp ở các cấp đủ về số lượng, có năng lực, phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ để xử lý, giải quyết tốt các vấn đề thực tiễn ở cơ sở; phát huy vai trò nòng cốt trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch này trong toàn Đảng bộ thành phố.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật