Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên (10:17 09/11/2020)


HNP - Ngày 6/11, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01-KH/TU về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, căn cứ vào các nội dung trong kế hoạch, cấp cơ sở thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân hoàn thành trước ngày 15/12 hằng năm.
 
Cấp quận, huyện, thị xã và tương đương thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) trước ngày 31/12 hằng năm.
 
Cấp thành phố thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình và đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hoàn thành trong tháng 2 năm tiếp theo.
 
Căn cứ kế hoạch này, các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy chủ động xây dựng kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân ở cấp mình; hướng dẫn việc nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và cụ thể hóa nội dung kiểm điểm cho phù hợp với từng đối tượng tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng đối tượng đảng viên, nhất là đối với đảng viên hưu trí không tham gia công tác tại địa phương.
 
Cụ thể hóa tiêu chí đánh giá; định lượng hóa mức độ đạt được (theo 4 cấp độ: xuất sắc, tốt, trung bình, kém) của từng tiêu chí cụ thể và tiêu chuẩn từng mức chất lượng (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ); xác định cụ thể đối tượng, nội dung lấy ý kiến của các chủ thể liên quan; xây dựng, hoàn thiện các biểu mẫu, trình tự, thủ tục cho phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng; đối tượng đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý và đặc điểm, tình hình địa phương, lĩnh vực, ngành.
 
Các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy rà soát các quy định đã ban hành của cấp mình để bổ sung, điều chỉnh khung tiêu chí đánh giá các tổ chức đảng trực thuộc đảm bảo yêu cầu của kế hoạch này. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức hằng năm để đảm bảo đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thực chất.
 
Hồ sơ kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể, cá nhân được quản lý theo quy định (đối với hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý gửi về Ban Tổ chức Thành ủy). Báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý gửi về cấp trên theo phân cấp quản lý và tiến độ đã đề ra.
 
Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 165-KH/TU, ngày 8/11/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá xếp loại tổ chức, cá nhân đã ban hành.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật