Lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (08:26 25/10/2020)


HNP - Ngày 20/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BTGTU, về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến nhân dân gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Thời gian công bố lấy ý kiến từ ngày 20/10/2020 đến 10/11/2020.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy yêu cầu, việc công bố, thảo luận và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng bảo đảm khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của nhân dân đối với Đảng và đất nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
 
Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các tổ chức thành viên, ngoài việc hướng dẫn, tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, hội viên vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng theo hệ thống ngành dọc, cần chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, trí thức, văn nghệ sĩ, chuyên gia, nhà khoa học... tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện.
 
Các báo, đài, bản tin, Cổng thông tin điện tử thành phố lập kế hoạch tuyên truyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề “Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng” đế tiếp nhận, chọn lọc, đăng tải những ý kiến đóng góp trí tuệ, trách nhiệm, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật